Vision estrategica

Visión estratégica (Detall més avall)

Una companyia única

Expandir

L'objectiu social d’Aqualia és l'obtenció de l'aigua, la seva adaptació al consum, la seva distribució i tractament posterior, per finalment retornar-la a la naturalesa en quantitat i qualitat adequades, fent un ús eficient i sostenible dels recursos i materials emprats en tot el procés.

L'estratègia d’Aqualia està orientada cap al client final, amb una especial atenció a la qualitat del producte subministrat. Per això, la companyia centra els seus esforços a assegurar que l'aigua que arriba a l'usuari tingui la màxima qualitat, la qual cosa es garanteix a través de les exhaustives anàlisis realitzades en els laboratoris de la companyia.

Un altre dels pilars estratègics és la proximitat amb el client, pe la qual cosa Aqualia ha desenvolupat un sistema multicanal que proporciona una total interactivitat dels canals de comunicació (presencial, telefònic i internet).

Responsabilitat Social Corporativa

Expandir

La nostra visió

 • Garantir un comportament íntegre, honest i transparent
 • Estendre els valors corporatius a tota la cadena de valor
 • Mantenir un diàleg actiu i donar reposta als grups dínterès

Aqualia entén la Responsabilitat Corporativa (RC) com el desenvolupament d'un model de negoci que a més d'aportar valor a la companyia i de garantir la necessària rendibilitat i competitivitat, contribueixi de forma activa al progrés de la societat, i generi la confiança i el respatller entre els seus principals grups d'interès: Administracions Públiques, organitzacions, mitjans de comunicació, usuaris, proveïdors, empleats i la societat en general.

La companyia pren com a punt de partida per al desplegament del seu model els principis d'actuació del Grup FCC al que pertany: connexió amb els ciutadans, desenvolupament de serveis intel·ligents i comportament exemplar de la companyia i tots els seus membres.

Innovació i proximitat al client

Expandir

La nostra visió

 • Oferir el millor servei concorde a les necesitats dels ciutadans
 • Asegurar la màxima qualitat de l'aigua i del servei prestat
 • Apostar per la transparència en la informació oferta als usuaris
 • Mantenir l´aposta per la innovació i les noves tecnologies

Les actuacions d’Aqualia durant l'any 2015 han estat orientades cap al client final, amb una especial atenció a la qualitat dels canals de comunicació.

La total interactivitat d'aquests canals (presencial, telefònic, internet) permet al client decidir a tot moment per què canal vol comunicar-se i veure ateses les seves necessitats en temps real.

Així mateix, l'empresa manté un fort compromís amb els ciutadans per millorar constantment la qualitat del servei ofert, aplicant un control exhaustiu sobre totes les seves activitats i treballant en la millora de la qualitat de l'aigua subministrada i en el desenvolupament de projectes innovadors que suposen avanços en el servei i la sostenibilitat del mateix.

 

Innovació: Gestió intel·ligent, Sostenibilitat, Qualitat; Qualitat de l'aigua: Qualitat certificada, Actuacions per a la millora del servei, Compromis amb la qualitat a tota la cadena de valor; Factura transparent, Lectura de comptadors a distància, Comptadors intel·ligents; Atenció al client: Multicanalitat

Les persones: El nostre valor més gran

Expandir

La nostra visió

 • Fomentar el desenvolupament del potencial humà
 • Enfortir una cultura que propicïï les condicions adequades per millorar el clima de l´organització basat en el respecte mutu i en el treball en equip
 • Assegurar el compromís amb la diversitat i amb la igualtat de gènere
 • Garantir un entorn de treball segur i saludable

Aqualia ha desenvolupat quatre línies d'actuació principals a l'àrea de Recursos Humans: el desenvolupament professional, la comunicació interna, la salut laboral i la igualtat i diversitat.

Igualtat i diversitat: Rebuig a la violència de gènere, Suport al talent femení, Pla d'igualtat; Desenvolupament professional: Suport a la formació professional dual, Suuport a la inserció laboral, Selecció per competències, Formació; Salut laboral: Reconeixements, Aplicació de gestió preventiva, Disminució de l'absentisme per contigència professional; Comunicació interna: Aqualia ONE, Flaixos informatius, Butlletí "Tu Flash"

Gestió ambiental sostenible

Expandir

La nostra visió

 • Mantenir el compromís per la cura del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic
 • Apostar pel desenvolupament sostenible amb els mitjans per reduir l´impacte ambiental
 • Gestionar eficientment tots els recursos naturals i especialment l´aigua
 • Sensibilitzar a la societat sobre la importància de fer un ús responsable de l´aigua

Aqualia reconeix el valor econòmic, social i, sobretot, ambiental de l'aigua, el principal element de l'activitat de l'organització; per això, una de les seves finalitats principals és que la gestió d'aquest recurs es dugui a terme amb especial cura i respecte mediambiental per aconseguir la sostenibilitat de l'entorn.


Per assegurar el compliment de dit objectiu, la companyia considera estratègic implantar en el seu treball diari unes bones pràctiques ambientals, així com desenvolupar actuacions orientades a la correcta gestió ambiental de la seva activitat com són la compensació de la Petjada de Carboni, el control del consum energètic i la difusió de la importància de la Petjada Hídrica, entre d’altres.

Gestió ambiental adequada: Petjada de carboni, Petjada hidrica, Compliment directiva eficiéncia energètica; Implicació amb el medi ambient i la societat: No volem deixar-hi petjada, Neteja de l'estany del Peix, Projecte eurpeu Life Memory

Al servei de la societat

Expandir

La nostra visió

 • Integrar el compromís social en totes les decisions de la companyia
 • Contribuir al desenvolupament dels municipis on s´opera
 • Aconseguir que els ciutadans ens percebin com una companyia que aporta valor al seu municipi
 • Implicar als empleats en les causes socials mitijançant la participació en activitats esportives, culturals i formatives

Més enllà de la gestió del cicle integral de l'aigua, Aqualia ha portat endavant durant 2015 accions orientades a connectar amb la població el principal protagonista de la qual sigui el ciutadà, aportant valor i responent a les necessitats de la societat actual i avançant-se a les quals seran les necessitats de la societat del futur.

Activitats que fomentin la sensibilització de la població en general i dels més joves en particular, que el seu objectiu és garantir la sostenibilitat d'aquest recurs tan preuat. Així mateix, l'empresa s'ha bolcat en el seu suport a l'esport i als col·lectius més vulnerables i necessitats.

Esport: Organització, participació i difusió d'esdeveniments esportius; Infància i joventut: Educació i conscienciació; Universitat i cultura: Participació en foros i seminaris i col·laboració amb centres educatius i universitaris