Avís legal/Política de Privacitat

1.Titularitat del portal web

FCC AQUALIA,(en endavant, l’Entitat ), pertanyent al Grup FCC (www.fcc.es), és el titular d’aquest portal web (en endavant, el Portal). El seu domicili es troba situat al Av Camino de Santiago 40, 28050 de Madrid i el seu CIF és A-26019992. El contacte electrònic amb l’Entitat pot fer-se a través de la pàgina de contacte.

L’Entitat es troba inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, amb data 23 de juliol de 2002, tom 17248, foli 130, secció 8, full M-58878, inscripció 369. El nom de domini a través del qual vostè ha accedit al Portal és titularitat de l’Entitat.
Aquest nom de domini no pot ser utilitzat en connexió amb altres continguts, productes o serveis que no siguin titularitat de l’Entitat i/o del Grup FCC ni de cap manera que pugui causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit de l’Entitat i/o del Grup FCC.

 

2. Objecte

Aquesta pàgina d’Informació legal recull les condicions d’ús que regulen l’accés, navegació i ús del Portal, així com les responsabilitats derivades de la utilització, prestació i/o contractació dels productes o serveis que, si s’escau, puguin ser oferts, així com dels continguts que l’integren, i sense perjudici que l’Entitat pugui establir condicions particulars que regulin la utilització, prestació i/o contractació de productes o serveis que, si s’escau, siguin oferts als Usuaris a través del Portal. En tot cas, aquestes condicions particulars formaran part integrant d’aquest Avís legal.

El simple accés al Portal, l’emplenament de formularis, l’enviament de sol·licituds d’informació, consultes, queixes, ofertes de contractació, curriculum vitae i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors fets a través dels formularis i/o bústies electròniques existents al Portal implicarà, per la seva banda, l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les normes integrants d’aquest Avís legal i l’adquisició de la consideració d’Usuari del Portal. Per tant, vostè ha de llegir atentament i conèixer el contingut d’aquest Avís legal.

En cas de ser oferts, a través del Portal, la utilització, prestació i/o contractació de productes o serveis, el fet que els utilitzi i/o sol·liciti l’Usuari implicarà, així mateix, l’acceptació sense reserves de les condicions particulars que, si s’escau, hagin estat establertes a aquest efecte, i que formaran part integrant d’aquest Avís legal.

3. Accés i ús del portal

L’accés al Portal per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït. Tanmateix, la utilització, prestació i/o contractació dels productes o serveis que, si s’escau, pugui oferir l’Entitat pot estar subjecta a l’observança prèvia de requisits formals com ara l’emplenament del formulari corresponent, abonament de despeses o taxes i/o l’acceptació prèvia de les condicions particulars que resultin d’aplicació a aquests.

El simple accés al Portal no implica, en si mateix, l’establiment de cap tipus de vincle o relació comercial entre l’Entitat i l’Usuari, excepte quan s’hagin establert els mitjans oportuns per a això i l’Usuari hagi donat compliment previ als requisits que, si s’escau, siguin establerts.

La inclusió al Portal d’informació relativa a productes o serveis oferts per l’Entitat té exclusivament finalitats informatives i publicitàries, tret que sigui establerta expressament una altra finalitat.

Si per a la utilització, prestació i/o contractació d’algun producte o servei ofert a través del Portal, l’Usuari cal que s’hi registri, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita, i garantir l’autenticitat de totes aquelles dades que introdueixi a l’hora d’emplenar els formularis preestablerts per accedir als productes o serveis de què es tracti. Si com a conseqüència del registre, es dota l’Usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir-la en secret. Per tant, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrats per l’Entitat, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes.

És responsabilitat exclusiva de l’Usuari la utilització i/o contractació dels productes o serveis per qualsevol tercer il•legítim que faci servir a aquest efecte una contrasenya a causa d’una actuació no diligent o de la pèrdua d’aquesta per l’Usuari.

En virtut d’això, és obligació de l’Usuari notificar de manera immediata a l’Entitat qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, l’extraviament o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de cancel•lar-los immediatament. Mentre no es comuniquin aquests fets, l’Entitat quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

En tot cas, l’accés, navegació i ús del Portal i, si s’escau, l’ús o la contractació dels serveis o productes que siguin oferts a través d’aquest es fa sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’Usuari, per la qual cosa aquest es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional, impartida per l’Entitat o per personal autoritzat de l’Entitat, relativa a l’ús del Portal i els seus continguts.

Per tant, l’Usuari s’obliga a utilitzar els continguts, productes i serveis de manera diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

(i) Utilitzar-los amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic i a les instruccions rebudes de l’Entitat.

(ii) Utilitzar-los amb finalitats lesives dels legítims drets de tercers.

(iii) Utilitzar els continguts i productes i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Portal o dels serveis per enviar publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol•licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

 

4. Responsabilitats i limitacions

L’Entitat no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat de la informació que es presti a través del Portal. Per tant, l’Entitat no garanteix ni es fa responsable de:

(i) La continuïtat dels continguts del Portal i/o la falta de disponibilitat o accessibilitat del Portal o continuïtat tècnica d’aquest;

(ii) L’absència d’errors en aquests continguts o productes;

(iii) L’absència de virus i altres components nocius al Portal o en el servidor que el subministra;

(iv) La invulnerabilitat del Portal i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’hi adoptin;

(v) Si s’escau, la falta d’utilitat o rendiment dels continguts o serveis del Portal;

(vi) Els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions que l’Entitat estableix al Portal o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat d’aquest;

(vii) Qualssevol altres danys que puguin ser causats per motius inherents al no funcionament o al funcionament defectuós del Portal o dels llocs web als quals, si s’escau, s’hagin pogut establir enllaços.

No obstant això, l’Entitat declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Portal i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

L’Entitat fa els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquen al Portal. Tots els continguts que s’ofereixen a través del Portal es troben actualitzats, i l’Entitat es reserva la facultat de poder modificar-los en qualsevol moment. L’Entitat no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que puguin aparèixer al Portal proporcionats per tercers.

Queda prohibida qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixi els drets de tercers i el contingut dels quals sigui amenaçador, obscè, difamatori, pornogràfic, xenòfob, atemptatori contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o qualsevol conducta que inciti o constitueixi la realització d’una ofensa penal.

Així mateix, queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error la resta d’usuaris o el personal de l’Entitat, en particular els continguts que es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel•lectual o industrial, pertanyents a terceres persones, quan no comptin amb l’autorització del titular dels drets, menyscabin o desprestigiïn la fama o el crèdit de l’Entitat o de qualsevol entitat integrant del Grup FCC, siguin considerats com un cas de publicitat il•lícita, enganyosa o deslleial i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pugui danyar o impedir el funcionament del lloc web, de la xarxa, equips informàtics de l’Entitat o tercers i/o l’accés al portal de la resta d’usuaris.

L’Entitat pot prohibir l’accés al Portal de qualsevol Usuari que dugui a terme qualsevol de les conductes referenciades, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, en aquest apartat.

 

5. Drets de Propietat Intelelectual i Industrial

L’Entitat és titular o ha obtingut la llicència corresponent sobre els drets d’explotació en matèria de propietat intelelectual, industrial i d’imatge sobre els continguts disponibles a través d’aquest, entre d’altres, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els textos, dissenys gràfics, dibuixos, codis, programari, fotografies, vídeos, sons, bases de dades, índexs, imatges, marques, logotips, expressions i informacions i, en general, qualsevol altra creació protegida per les normes nacionals i tractats internacionals sobre propietat intelelectual i industrial (en endavant, conjuntament, els Continguts).

Queden reservats tots els drets de propietat intel•lectual i industrial sobre els Continguts i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels Continguts inclosos al Portal, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de l’Entitat o, si s’escau, del titular dels drets a què correspongui.

L’accés i la navegació de l’Usuari pel Portal en cap cas s’entén com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets indicats abans per part de l’Entitat.

Per tant, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (“copyright”) ni qualssevol altres dades d’identificació dels drets de l’Entitat o dels seus titulars incorporades als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d’informació i/o d’identificació que puguin contenir-se en aquests.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de l’Entitat o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de l’Entitat o dels seus legítims propietaris. En cap moment, excepte manifestació expressa, l’accés o ús del Portal i/o dels seus Continguts confereix a l’usuari cap dret sobre les marques, logotips i/o signes distintius en aquest inclosos protegits per Llei.

6. Enllaços

6.1 Enllaços des del Portal a altres pàgines web

L’Entitat pot oferir enllaços, directament o indirectament, a recursos o pàgines web d’Internet que es troben fora del Portal. La presència d’aquests enllaços al Portal tenen una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes i/o serveis que s’ofereixin o puguin oferir a les pàgines web de destinació ni implica l’existència de vincle o relació mercantil o de dependència amb l’entitat titular de la pàgina web enllaçada. En aquests casos, l’Entitat no és responsable d’establir les condicions generals i particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d’aquests serveis per tercers i, per tant, no pot ser-ne considerat responsable.

L’Entitat no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a les quals es puguin establir enllaços des del Portal. Per tant, l’Entitat no pot assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web a les quals es puguin establir un enllaç des del Portal, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

No obstant això, en cas que l’Entitat arribi a tenir coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual es dirigeix des d’aquests enllaços és illícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets d’un tercer, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent al més aviat possible.

Així mateix, si els Usuaris tenen coneixement efectiu de la illicitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers, cal que ho comuniquin immediatament a l’Entitat a l’efecte que es deshabiliti l’enllaç d’accés a aquesta.

 

6.2 Enllaços des d’altres pàgines web al Portal

Si qualsevol Usuari, entitat o pàgina web vol establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Portal, cal que s’atengui a les estipulacions següents:

(i) Ha de recollir l’autorització prèvia, expressa i per escrit de l’Entitat.

(ii) L’enllaç només es pot dirigir a la pàgina principal del Portal, tret que expressament s’autoritzi cosa diferent.

(iii) L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l’Usuari, mitjançant un clic, a la pàgina principal i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal del Portal. En cap cas, tret que l’Entitat autoritzi cosa diferent, la pàgina web des de la qual es dugui a terme l’enllaç pot reproduir, de qualsevol manera el Portal, incloure’l com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Portal.

(iv) A la pàgina web des de la qual s’estableix l’enllaç no es pot declarar de cap manera que l’Entitat ha autoritzat l’enllaç, sense que hagi estat així. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina al Portal correctament vol incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, o qualsevol altre signe identificador de l’Entitat i/o del Portal, ha de comptar abans amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de l’Entitat.

(v) En tot cas, l’Entitat prohibeix l’establiment d’un enllaç al Portal des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts ililícits, illegals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic, la legislació vigent, les normes socials generalment acceptades o siguin lesius de legítims drets de tercers.

 

7. Política de Privadesa

Quan sigui necessari que l’Usuari es registri o faciliti dades personals (entre altres supòsits, per accedir a serveis; solilicitar informació; adquirir productes; enviar consultes, queixes o solilicituds de contractació; enviar curriculum vitae), la recollida i el tractament de les dades personals es durà a terme de conformitat i en compliment amb els principis que recullen la Llei orgànica de protecció de dades vigent (LOPD) i normativa de desplegament, així com el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (“RGPD”).

L’Entitat es compromet a tractar i recollir les dades personals: 

  • De manera lícita, lleial i transparent, 
  • de manera adequada, pertinent i limitat al necessari, 
  • de manera exacta, actualitzada i 
  • durant el temps necessari. 

Així mateix, l’Entitat es compromet a respectar els principis rectors de Privadesa des del disseny i per defecte i de responsabilitat proactiva.

En tot cas, les dades recollides passaran als sistemes d’informació responsabilitat de l’Entitat amb l’única finalitat de:

  • Gestionar la relació amb els Usuaris, així com la prestació de Serveis oferts a través de la Web (o sobre els quals l’Usuari hagi fet alguna consulta/sol•licitud) i, en general, la gestió, desenvolupament i compliment de la relació establerta entre l’Entitat i els qui aportin les seves dades personals a través del Lloc Web. Atendre les possibles solilicituds d’ocupació que es puguin rebre i gestionar-ne el possible procés de selecció. Vegeu la clàusula apartat “Envia el teu Curriculum”.
  • Resoldre dubtes i consultes.
  • Enviar “newsletter” (en cas que es registri al Portal del Voluntariat) o quan l’Usuari hi hagi donat el seu consentiment o registrat per a algun servei concret. En aquest supòsit, en el moment de la recollida de les dades es donarà a l’Usuari l’oportunitat de negar-se que siguin utilitzades amb aquesta finalitat. A més, en cada enviament s’establirà la possibilitat de donar-se de baixa.
  • Enviar-li per SMS la informació corresponent als talls de subministraments programats i avaries en el servei.

Així mateix, l’informem que les seves dades, només en el cas que sigui necessari, podran ser comunicades a les societats del Grup FCC per al compliment de les mateixes finalitats informades. Són societats del Grup FCC totes aquelles societats o entitats que surten enumerades a la memòria dels comptes anuals i apartat Directori d’empreses publicada a la pàgina www.fcc.es i les activitats de les quals són: i) construcció, ii) gestió integral de l’aigua, iii) gestió de serveis mediambientals, iv) infraestructures i v) gestió de serveis ciutadans.

Quan les dades personals siguin recollides a través del formulari, cal que l’Usuari aporti, almenys, aquelles marcades amb un asterisc, ja que, si no se subministren aquestes dades considerades necessàries, l’Entitat no podrà gestionar el servei solilicitat.

A més, amb el lliurament de les dades i/o amb l’emplenament del/s formulari/s, l’Usuari autoritza expressament que l’Entitat utilitzi l’adreça de correu o telèfon com a mitjà de comunicació i garanteix que les dades aportades són verdaderes, exactes, completes i actualitzades, i en consent expressament l’ús, el tractament i la comunicació per a les finalitats informades.

En cas de facilitar dades de terceres persones, la persona que les ha facilitat garanteix haver informat aquestes persones dels termes recollits en aquest apartat.

Per obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals, dirigeixi’s a l’apartat “Protecció de Dades”.

De conformitat amb allò que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, en el cas que l’Usuari no vulgui rebre comunicacions comercials electròniques en el futur o donar-se de baixa en el sistema de “newsletter” al qual s’hagi pogut subscriure, pot manifestar aquest desig enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic següent: protecciondatos@aqualia.com (a més, en cada enviament s’establirà la possibilitat que l’Usuari pugui donar-s’hi de baixa).

L’ENTITAT té perfils en algunes de les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, Twitter, etc.), de manera que és responsable del tractament en tots aquests casos de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes. El tractament que l’ENTITAT pugui dur a terme serà el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. L’ENTITAT pot informar els seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves activitats, serveis, etc. En cap cas l’Entitat extraurà dades de les xarxes socials.

8. Durada i modificació

L’Entitat es reserva el dret de modificar aquest Avís legal i/o les condicions particulars que, si s’escau, hagin estat establertes per a la utilització i/o contractació dels productes o serveis prestats a través del Portal, quan ho consideri oportú o amb la finalitat d’adequar-se als canvis legislatius i tecnològics, i són vàlides i esdevenen efectives des de la publicació al Portal.

La vigència temporal d’aquestes condicions d’ús coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades totalment o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència les condicions d’ús modificades.

L’Entitat pot donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització. Després d’aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts, exposades abans en aquest Avís legal.

 

9. Comunicacions

Per a qualsevol comunicació entre l’Entitat i l’Usuari aquest cal que es dirigeixi a l’Entitat a l’adreça postal i/o electrònica indicades més amunt. En tot cas, les comunicacions de l’Entitat cap a l’Usuari es faran de conformitat amb les dades de contacte aportades o facilitades. Expressament, l’Usuari accepta la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a l’intercanvi d’informació i l’enviament de comunicacions entre i/o amb l’Entitat.

10. Generalitats

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afecten, qualifiquen o modifiquen la interpretació de l’Avís legal.

En cas d’haver-hi discrepància entre l’establert en aquest Avís legal i les condicions particulars que, si s’escau, puguin ser establertes respecte dels productes o serveis oferts al Portal, prevaldrà el que disposen les condicions particulars.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquest Avís legal sigui(n) considerada(es) nul•la(es) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul•litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de l’Avís legal ni les condicions particulars que, si s’escau, hagin pogut ser establertes.

El no-exercici o execució per part de l’Entitat de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís legal no constitueix una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord per escrit per la seva banda.

11. Legislació aplicable i tribunals competents

Aquest Avís legal i les relacions establertes entre l’Entitat i l’Usuari, en particular el coneixement i la resolució de qualssevol litigis, discrepàncies o diferències que puguin sorgir, es regiran i resoldran de conformitat amb allò que estableix la normativa espanyola relativa a legislació aplicable i jurisdicció competent.

No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, l’Entitat i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pugui correspondre’ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels jutjats i tribunals de la ciutat del domicili de l’Entitat previst en aquest Avís legal.

 

©  FCC AQUALIA Tots els drets reservats..