aqGlobal-banner-informe-ciclo-integral

Cicle integral

 

L’aigua és un gran tresor que podem trobar al nostre entorn: al mar, als rius, als pantans… Ara bé, perquè arribi fins a les nostres cases, escoles, parcs o indústries i la puguem beure, rentar-nos-hi, nedar a la piscina, veure créixer les flors del jardí i molt més, cal que segueixi un procés acurat. Aquesta és la tasca d’Aqualia i aquí et convidem a descobrir, amb més detall, les fases d’aquest cicle tan apassionant.

Esquema cicle integral de l'aigua

Origen i procedència de l’aigua

Abastament

Zona d’abastament de la Mancomunitat de Pinyana Fase I (codi de zona 4622019120101), de la qual se subministren diferents municipis, entre els quals hi ha Lleida.

Captacions

Gestor: Aqualia (CIF A26019992)

Propietari: Mancomunitat de Pinyana

L’obra de captació es troba als peus de l’embassament de Santa Anna (riu Noguera Ribagorçana). Es tracta d’un embassament de 250 Hm3de capacitat. La captació es produeix directament a la superfície, mitjançant arqueta a nivell. L’aigua captada es condueix fins al dipòsit de capçalera de la Mancomunitat, situat 1,3 km aigües avall, mitjançant una canonada soterrada de 1.200 mm de diàmetre.

Des d’aquest punt es transporta l’aigua a través de canonada de formigó armat amb camisa de xapa de diàmetres Ø 1.200 mm i Ø 1.000 mm i d’uns 35 km, a la ciutat de Lleida.

 

Tractament d’aigua potable

Gestor: Aqualia - Aigües de Lleida (CIF A26019992)

Propietari: Mancomunitat de Pinyana (capçalera) i Ajuntament de Lleida (recloracions)

Es fa tractament de desinfecció mitjançant l’addició d’hipoclorit sòdic al dipòsit de capçalera de la Mancomunitat de Pinyana i tractaments de reforç als dipòsits de regulació següents:

 • Dipòsit Nou de Lleida (clor gas)
 • Dipòsit La Caparrella (hipoclorit sòdic)
 • Dipòsit Cimalsa (hipoclorit sòdic)
 • Dipòsit de Sucs (hipoclorit sòdic)
 • Dipòsit de Raïmat (hipoclorit sòdic)

 

Dipòsits

Gestor: Aqualia (CIF A26019992)

Propietari: Aqualia - Aigües de Lleida (CIF A26019992)

La xarxa de distribució de Lleida es compon de 6 dipòsits.

Les seves característiques, capacitats i codis es detallen tot seguit:

Nom Capacitat (m3) Característiques Codi SINAC
Dipòsit Nou de LLeida 75.000 Dipòsit semienterrat format per 2 vasos de 37.500 m3 c/u 24031
Dipòsit Sucs 1.000 Dipòsit en superfície format per 1 vas 3880
Dipòsit Raïmat 450 Dipòsit en superfície format per 1 vas 3879
Dipòsit La Seu Vella 15.000 Dipòsit semienterrat format per 3 vasos de 2.500 m3c/u vas de 10.000 m3 3853
Dipòsit La Caparrella 900 Dipòsit en superfície format per 1 vas 3857
Dipòsit Cimalsa 500 Dipòsit en superfície format per 1 vas 14984

 

Xarxes de distribució

Gestor: Aqualia - Aigües de Lleida (CIF A26019992)

Propietari: Ajuntament de Lleida

Les diferents xarxes tenen uns diàmetres compresos entre 40-1.000 mm i una longitud de 642 km:

 • Codi SINAC 2288 - Xarxa Lleida - Mancomunitat de Pinyana
 • Codi SINAC 2281 - Xarxa Raïmat - Mancomunitat de Pinyana
 • Codi SINAC 2279 - Xarxa Sucs - Mancomunitat de Pinyana

 

Sanejament

La topografia del terme municipal de Lleida, amb una superfície aproximada de 211,7 km² i unes diferències de cota que van des dels 147 m.s.n.m. (zona riu Segre) i 220 m.s.n.m. (Seu Vella), configura nou zones o conques vessants ben diferenciades.

La xarxa de sanejament està composta per 325 km de canonades de diferents tipus i diàmetres, arribant fins als 2.100 mm, de les quals 238 Km són xarxes d'aigua residual i 27 Km de xarxes d'aigües pluvials.
Totes les canonades confluïxen en un col·lector general que condueix l'aigua residual a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR).

Els principals sistemes de sanejament existents són:

Zona I: Comprèn la zona sud de les vies del tren en el seu tram urbà, és a dir, entre Onze de setembre, plaça Europa, Príncep de Viana, Rambla Ferran, Seu Vella i Doctor Fleming. Els col·lectors principals, tots ells visitables que recullen les aigües residuals i pluvials generades en la conca, són el de Passeig de Ronda (Tipus III), el de Príncep de Viana (Tipus II) i el de Rambla Ferran (Tipus III).


 

Zones II a VII: Comprèn tota la part de la ciutat entre la zona sud de les vies del tren i el marge dret del riu no contemplada en la zona I. Els col·lectors principals són el recentment instal·lat en Passeig de Ronda de 2.000 mm de diàmetre, el col·lector del carrer Cavallers i els visitables d'av. Blondel, carrer Saracibar i rambla d’Aragó (corresponent-se tots al tipus III), que aboquen igual que els de la zona I al col·lector interceptor que circula paral·lel al riu Segre (marge dret) denominat col·lector del Mur connectant-se aquest al col·lector d'entrada a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Lleida una vegada ha creuat el riu Segre a l'altura de l'Institut Joan Oró.

Zona III: Comprèn la zona de la ciutat situada al nord de la línia fèrria Barcelona-Saragossa, els col·lectors principals d'aquesta zona són els que transcorren des d'Enric Farreny, per Onze de Setembre fins a Valls d'Andorra (Tipus 201), el col·lector de Baró de Maials que recull tot Balafia i el Secà i els col·lectors de l’Avinguda de Tortosa i Roger de Llúria, que recullen totes les aigües residuals del barri de Pardinyes. Finalment aquests es connecten a través del col·lector visitable de l’avinguda del Segre a l'anteriorment esmentat col·lector del mur.

Zona IX: Engloba tota la part de la ciutat que queda al marge esquerra del riu Segre. Cal esmentar tant el col·lector d'aigües residuals provinent del Polígon Els Frares, com el col·lector de Mangraners de 2.000 mm de diàmetre, així com els col·lectors d'avinguda Garrigues de 1.500 mm., el de Camí de Becs, etc. Tots ells aboquen en el col·lector interceptor del marge esquerre de la ciutat (Tipus MI).


 

Sistema d’evacuació d'aigües pluvials:

El sistema d’evacuació d’aigües pluvials de la ciutat és un sistema mixt, ja que existeix xarxa unitària per a fecals i pluvials en zones consolidades de la ciutat, i en zones urbanes de nou desenvolupament existeix xarxa separativa

Gràcies a l’existència del Riu Segre en tot el marge dret de la ciutat, hi ha instal·lats 10 sobreeixidors en els grans col·lectors indicats amb anterioritat i que faciliten l’evacuació de les aigües pluvials evitant l’arribada de la mateixa a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals.


 

Els col·lectors de pluvials són de diferents diàmetres i materials, trobant col·lectors de transport o artèries principals de diàmetre 2.000 mm, fins a finalitzar en els diferents carrers de la ciutat, podent trobar col·lectors de fins a 315 mm .

Els elements encarregats de recollir les aigües pluvials i reconduir-les fins als col·lectors generals, són els denominats embornals. En l’actualitat existeixen 23.117 embornals, que una vegada dividits en els diferents sectors (barris) de la ciutat es realitza la planificació rotativa per tal que es realitzi la neteja dels mateixos amb les freqüències establertes.
Les aigües pluvials són conduïdes pels col·lectors generals fins a punts d’abocament autoritzats, sent aquestes lleres naturals. 

Gestió del sistema de xarxes de clavegueram

aigües de lleida disposa de la cartografia digitalitzada de les xarxes d’aigua i clavegueram, integrada dintre d’un sistema d’informació geogràfic (GIS), i associada a una base de dades amb tota la informació de les xarxes: diàmetres, longituds, materials, ubicació, cotes topogràfiques, etc..

El manteniment realitzat és:

Correctiu

 • Consisteix en la reparació de les avaries que es produeixen en les xarxes de forma natural.
 • Les avaries en el sanejament donen lloc, en general, a l’obertura de grans rases, i de vegades a profunditats superiors als 3 metres, cosa que fa que el treball sigui laboriós i dificultós. 

Preventiu

 • Consisteix en la instal·lació i/o ampliació de xarxes que es troben en mal estat i que, encara que es troben en servei, han arribat al final de la seva vida útil, amb una alta probabilitat de fallada. Així com la neteja tant dels col·lectors, com els pous de registre i embornals que formen part de la xarxa de clavegueram.

Mitjans humans

La plantilla destinada a la gestió de les xarxes de sanejament compta amb els professionals necessaris per a la seva comesa.


El personal que integra la plantilla encarregada del manteniment de la xarxa de sanejament està formada per:

 • Cap de servei
 • Capatàs de xarxa
 • Operaris de xarxa, dedicats a les tasques de reparació i manteniment de xarxes. Persones encarregades de la neteja de clavegueram
 • Servei de guàrdia per a atenció d’avaries les 24h del dia i els 365 dies de l’any.

Mitjans tècnics

aigües de lleida posa a disposició de la ciutat de Lleida tots els mitjans necessaris per oferir el millor servei per a la gestió de les xarxes de proveïment i clavegueram (càmeres d’inspecció del clavegueram, robots, fresadora, rehabilitació de canonades sense rasa, etc.).

Atenció a Filtracions

Les filtracions suposen el treball més sensible del departament de xarxes, ja que es tracta d’incidències privades que es produeixen en les propietats dels ciutadans, i que moltes vegades és molt difícil determinar el seu origen, ja que solen ser causades per les escomeses de sanejament de particulars, baixants, instal·lacions interiors de proveïment, calefacció, recollides de pluja, aigües subterrànies, etc.


 

L’antiguitat de les xarxes, així com els seus elements, és un factor determinant en el nombre d’incidències que afecten als habitatges dels ciutadans.

 

Pla d'Emergència per escassetat del recurs de la Mancomunitat de Pinyana