Visió (Desembre 2023)

Fomentar un servei sostenible d'Aqualia en la gestió integral de l'aigua, promovent solucions innovadores que minimitzen l'impacte al medi ambient i maximitzen la qualitat de servei a les persones, utilitzant eines avançades de gestió intel·ligent per obtenir resultats ecoeficients que permeten avançar en la consecució dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU).

Context

El context d'Aqualia, com el de totes les organitzacions, està canviant. Com a societat tenim múltiples reptes per afrontar, que ens empenyen a desenvolupar una economia, un sistema productiu i un estil de vida més sostenible.

L'aigua, un recurs vital i el sanejament, un servei crític, són fonamentals en el context quotidià. Quan al segle XXI l'accés universal a l'aigua hauria d'estar consolidat, veiem amenaçat aquest recurs essencial avui més que mai. 

La gestió correcta del cicle integral de l'aigua condiciona molts dels propòsits globals, ja que cada impacte mediambiental comporta necessàriament conseqüències socials. A la nostra activitat, hem après que el desenvolupament econòmic ha de tenir un enfocament humà, i per retrobar l'equilibri i el benestar de tots, la innovació, en col·laboració amb altres, és imprescindible. 

Estratègia

La innovació d'Aqualia integra els objectius de la companyia, donant suport a un creixement equilibrat dels serveis de gestió de l'aigua amb solucions innovadores respectuoses amb el medi ambient, compatibles amb els entorns socials i financerament viables. 
Per estructurar les activitats d'innovació, s'han establert dues àrees de treball: 

 • ECOEFICIÈNCIA, seguint els principis de l'economia circular amb una gestió eficient dels recursos naturals i la recuperació de matèries primeres. 
 • SOSTENIBILITAT, reduint al màxim el consum d'energia, evitant la contaminació en un entorn social equitatiu i protegint el clima i la natura. 

Les grans línies d'actuació d'I+D+i d'Aqualia es basen en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU, per aconseguir millores contínues en la gestió del cicle integral de l'aigua i assegurar: 

 • La disponibilitat de serveis de salut (ODS 3), aigua (ODS 6) i energia (ODS 7) per a tots
 • Infraestructures modernes, resilients, i netes (ODS 9), que protegeixen el clima (ODS 13)
 • Assentaments i ciutats inclusives, segures i sostenibles (ODS 11), amb riscos de desastres mínims. 

La innovació en el servei d'Aqualia se centra en els processos de captació, potabilització i dessalació i distribució de l'aigua, i la recollida i el tractament de l'aigua residual per permetre'n la reutilització i la valorització de subproductes, augmentant l'eficiència dels serveis per garantir :

 • Un consum i una producció sostenible (ODS 12) 
 • Un ús eficient dels recursos naturals i la gestió sostenible dels ecosistemes (ODS 15)
 • La cooperació i associació entre les parts interessades públiques o privades (ODS 17)

En el desenvolupament de la seva activitat, Aqualia s'adapta als desafiaments de la societat actual (climàtics, tecnològics, digitals i socials) amb investigacions i desenvolupaments que: 

 • Es basen en la innovació oberta, recollint estímuls externs i interns que contribueixen al desenvolupament dels projectes, des de la identificació d'oportunitats fins a la implementació dels resultats i la seva valoració.
 • Impliquen tot el personal de l'organització i les parts interessades, amb un èmfasi especial en les persones altament especialitzades i amb dedicació exclusiva a la innovació.
 • S'integren als programes de suport europeus, nacionals i regionals de R+D+i, potenciant els projectes d'Aqualia, multiplicant-ne l'impacte i els actius de la companyia.
 • Es focalitzen en resultats, mitjançant una metodologia d'organització i un sistema de gestió per obtenir nous productes i processos, optimitzant-ne i protegint-ne el valor.

Per materialitzar aquesta estratègia, el departament d'Innovació i Tecnologia d'Aqualia ha definit la metodologia, les prioritats i l'organització del treball que es desenvolupen als apartats següents.

Implementació de la innovació

Metodologia 7P

Per gestionar la feina i optimitzar-ne els resultats, s'estructuren les activitats del departament d'Innovació i Tecnologia en etapes de treball, que es retroalimenten de manera dinàmica. 

 1. Planificació (Sistema de gestió): La norma UNE 166 002 defineix els elements clau de l'activitat de R+D: Objectius, indicadors i procediments.
 2. Pensament (Creativitat i generació d'idees): La creació d'idees es basa en fonts externes i internes de coneixement, analitzant i seleccionant les prioritats més alineades amb les necessitats dels clients i de la producció.
 3. Probades (Seleccionar, prioritzar, presentar): En funció de les necessitats i les prioritats, es determinen les idees a desenvolupar en propostes, així com els millors col·laboradors i socis, en cooperació amb les àrees de producció d'Aqualia.
 4. Projectes (Organitzar, implementar, justificar): Per tenir èxit en el temps d'acord amb els recursos previstos, es gestionen els equips de treball i els lliurables segons els requeriments contractuals, involucrant els nostres socis en el desenvolupament de tecnologies i la implementació de demostracions.
 5. Productes (Definir, desenvolupar, optimitzar, transferir): Per adaptar el resultat al mercat i optimitzar-ne el retorn, s'involucra des de l'inici les parts interessades en la transferència tecnològica del desenvolupament.
 6. Propietat (Descripció, protecció, patents, manteniment): Per explotar el resultat amb les màximes garanties, es protegeix el coneixement generat i la propietat intel·lectual.
 7. Promoció (Marques, identificació de mercat i canals d'accés) : Per facilitar-ne la identificació, es diferencien els productes amb noms atractius, i es busquen suports externs per definir i quantificar el mercat i introduir-hi les solucions.

Organització del treball

El departament d'Innovació i Tecnologia s'estructura en dues àrees tècniques, coincidents amb els aspectes clau per al desenvolupament de tecnologies innovadores, maximitzant l'eficiència i la fiabilitat del servei continu d'aigües (24 h/d i 365 d/any) per garantir la màxima qualitat a: 

 • Aigua, aconseguint i superant en temps real el compliment de les normes nacionals i internacionals aplicables (ODS 6).
 • Serveis, millorant la viabilitat tècnica i econòmica, així com minimitzant l'impacte ambiental per superar les expectatives de l'usuari (ODS 3).
 • Recursos (aigua de reús, nutrients, bioenergia, etc.), optimitzant el valor dels materials recuperats a través del tractament d'aigües.

Per assegurar els estàndards de qualitat de l'aigua i dels serveis associats, s'utilitzen les eines més avançades de gestió, enfocades a la millora de l'eficiència de la companyia, i el compliment dels ODS al cicle integral de l'aigua, per tal de:

 • Millorar la gestió integral dels recursos hídrics amb el desenvolupament i la implementació de tecnologies intel·ligents que permeten millor planificació i control dels processos.
 • Augmentar la seguretat i la resiliència de les infraestructures de ciutats i comunitats (ODS 11) amb noves solucions que minimitzen els impactes del creixement demogràfic i del canvi climàtic, i de conseqüències de la contaminació o desastres naturals.
 • Facilitar la informació sobre els serveis de l'aigua de manera transparent i adequada a tots els actors involucrats en la seva gestió i ús, per afavorir-ne la col·laboració en el consum responsable i la reutilització de l'aigua i dels recursos (ODS 17).


A més del repte comú d'evitar i minimitzar l'empremta de carboni al cicle integral de l'aigua (ODS 13), cadascuna de les dues àrees desenvolupa actuacions innovadores a l'entorn real del cicle integral de l'aigua. Es poden diferenciar aquests objectius específics i línies de treball per a cada àrea:

Sostenibilitat 

Objectius

 • Desenvolupament de tecnologies capdavanteres que fomentin la sostenibilitat de la companyia, protegint el medi ambient i la biodiversitat (ODS 15).
 • Millora de l'eficiència energètica en les solucions i els serveis de la companyia (ODS 7).
 • Valorització de subproductes del cicle integral de l'aigua (ODS 9).

Línies de treball

 • Depuració sostenible i recuperació de recursos amb la valorització de subproductes del cicle integral de l'aigua (ODS 9): Desenvolupament de tecnologies basades en la naturalesa i/o intensificades per minimitzar consum d'energia i producció de residus, per a la depuració descentralitzada en petites i mitjanes aglomeracions o la millora d'EDAR existents. 
 • Reutilització i tractaments avançats, protegint el medi ambient i la biodiversitat (ODS 15): Desenvolupar solucions sostenibles per a la regeneració i la reutilització d'aigües residuals segons el reglament EU 741/2020, integrar les exigències de la directiva UWWTD 91/271 revisada en matèria de tractaments avançats, i adaptar les plantes a la nova norma de potabilització 2020/2184.
 • Sostenibilitat energètica per obtenir una energia assequible i no contaminant (ODS 7): Autosuficiència energètica i aprofitament dels recursos, permetent la producció de biometà, hidrogen verd, fertilitzants o bioplàstics.

Ecoeficiència

Objectius

 • Desenvolupar tecnologies avançades que optimitzin l'ús de recursos renovables (ODS 12).
 • Evitar la generació de residus en els processos i les prestacions de l'empresa (ODS 11)
 • Buscar solucions que permetin créixer a tots els mercats de l'aigua d'acord amb els requisits d'ecoeficiència. (ODS 8).

Línies de treball

 • Potabilització i dessalació sostenible, evitant el consum d'energia i minimitzant la producció de residus, per fomentar l'economia circular amb la recuperació de materials 
 • Economia circular, mitjançant biofactories per a la depuració avançada i la valorització de residus, amb generació de noves cadenes de valor (aigua, carboni, nutrients i bioproductes…).
 • Descarbonització, amb producció i aprofitament de fonts renovables i bioenergia, optimització dels processos, reducció de la petjada de carboni.

Aquestes àrees compten amb el suport de l'activitat de  Processos i Patents i d'aquestes dues àrees transversals:

Oficina de gestió

 • Gestió de Projectes: l'execució dels projectes de R+D+i requereix una planificació i un control exhaustius. Això implica una previsió de despeses, la seva justificació tècnica i econòmica, l'elaboració de documentació, les comunicacions amb l'Administració corresponent i els acords de col·laboració, protecció de resultats i explotació.
 • Vigilància tecnològica i Propietat Intelectual: Recopilació i avaluació de la informació de congressos i presentacions on assisteixen els integrants del departament, incloent-hi informes de vigilància. Gestió de la tramitació de les patents comptant amb el suport jurídic necessari.
 • Comunicació: Supervisió de les accions de comunicació internes i externes necessàries per a la difusió dels projectes, de la mà de la Direcció de Comunicació.
 • Sistema de Gestió: Compliment amb el sistema de gestió actual per assegurar-ne la certificació amb la Norma UNE 166.002; a més de l'establiment de les mesures necessàries per garantir-ne la millora contínua.

Infraestructures

Proporciona lassistència tècnica necessària per a lexecució dels projectes. Intervé en la planificació i el seguiment de la construcció de pilots, prototips i demos, així com en el desenvolupament de l'enginyeria en detall. Selecciona i adquireix els equips de la mà del departament de Compres. S'encarrega de la relació amb els contractistes i supervisa i avalua l'execució de les obres.