Avís legal/Política de privacitat

1.Titularitat del portal web

FCC AQUALIA (d'ara endavant, l'Entitat), pertanyent al Grup FCC (www.fcc.es), és el titular d'aquest portal (d'ara endavant, el Portal). El seu domicili està situat a Av. Camino de Santiago 40, 28050 Madrid, i el seu CIF és A-26019992. Es pot contactar electrònicament amb l'Entitat a través de la pàgina de contacte.

L'Entitat està inscrita al Registre Mercantil de Madrid, amb data 23 de juliol del 2002, tom 17248, foli 130, secció 8, full M-58878, inscripció 369. El nom de domini a través del qual vostè ha accedit al Portal és titularitat de l'Entitat.

Aquest nom de domini no pot ser utilitzat en connexió amb altres continguts, productes o serveis que no siguin titularitat de l'Entitat o del Grup FCC, ni de cap manera que pugui causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit de l'Entitat o del Grup FCC.

2. Objecte

Aquesta pàgina d'informació legal recull les condicions d'ús que regulen l'accés, la navegació i l'ús del Portal, així com les responsabilitats derivades de la utilització, prestació i contractació dels productes o serveis que, si escau, es puguin oferir, així com dels continguts de l'integren, i sens perjudici que l'Entitat pugui establir condicions particulars que regulin la utilització, prestació i contractació de productes o serveis que, si escau, s'ofereixin als Usuaris a través del Portal. En tot cas, aquestes condicions particulars formaran part integrant d'aquest Avís legal.

El simple accés al Portal, l'emplenament de formularis, l'enviament de sol·licituds d'informació, consultes, queixes, ofertes de contractació, currículums i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors realitzats a través dels formularis o les bústies electròniques existents al Portal implicarà, per la seva banda, l'acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les normes integrants d'aquest Avís legal i l'adquisició de la consideració d'Usuari del Portal. Com a conseqüència, vostè ha de llegir atentament i conèixer el contingut d'aquest Avís legal.

En cas que s'ofereixi a través del Portal la utilització, prestació o contractació de productes o serveis, el fet que l'Usuari els utilitzi o sol·liciti implicarà, així mateix, l'acceptació sense reserves de les condicions particulars que s'hagin establert a aquest efecte, si escau, i que formaran part integrant d'aquest Avís legal.

3. Accés i ús del Portal

L'accés al Portal per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït. Això no obstant, la utilització, prestació o contractació dels productes o serveis que, si escau, pugui oferir l'Entitat pot estar subjecta a l'observança prèvia de requisits formals com ara l'emplenament del formulari corresponent, l'abonament de despeses o taxes o l'acceptació prèvia de les condicions particulars que siguin aplicables als productes o serveis.

El simple accés al Portal no implica, per si mateix, l'establiment de cap tipus de vincle o relació comercial entre l'Entitat i l'Usuari, llevat que s'hagin establert els mitjans oportuns a aquest efecte i que l'Usuari hagi complert prèviament els requisits que, si escau, s'estableixin.

La inclusió al Portal d'informació relativa a productes o serveis oferts per l'Entitat té exclusivament finalitats informatives i publicitàries, llevat que s'estableixi expressament una altra finalitat.

Si per a la utilització, prestació o contractació d'algun producte o servei ofert a través del Portal l'Usuari s'hi ha de registrar, l'Usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita, garantint l'autenticitat de totes aquelles dades que introdueixi a l'hora d'emplenar els formularis preestablerts per accedir als productes o serveis de què es tracti. En cas que, com a conseqüència del registre, es dotés l'Usuari d'una contrasenya, l'Usuari es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir-la en secret. Per tant, els Usuaris són responsables de la custòdia i confidencialitat adequades de qualssevol identificadors i contrasenyes que els subministri l'Entitat, i es comprometen a no cedir-ne l'ús a tercers, ja sigui de manera temporal o permanent, ni permetre que hi accedeixin persones alienes.

Serà responsabilitat exclusiva de l'Usuari la utilització i contractació dels productes o serveis per qualsevol tercer il·legítim que faci servir a aquest efecte una contrasenya a causa d'una actuació no diligent o de la pèrdua de la contrasenya per part de l'Usuari.

En virtut de l'anterior, l'Usuari té l'obligació de notificar de manera immediata a l'Entitat qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i les contrasenyes, com ara el robatori, la pèrdua o l'accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de procedir a cancel·lar-los immediatament. Mentre no es comuniquin aquests fets, l'Entitat estarà eximida de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar de l'ús indegut dels identificadors o les contrasenyes per part de tercers no autoritzats.

En tot cas, l'accés, la navegació i l'ús del Portal i, si escau, l'ús o la contractació dels serveis o productes que s'hi ofereixin es fa sota la responsabilitat única i exclusiva de l'Usuari, per la qual cosa l'Usuari es compromet a observar de manera diligent i fidel qualsevol instrucció addicional, impartida per l'Entitat o per personal autoritzat de l'Entitat, relativa a l'ús del Portal i els seus continguts.

Per tant, l'Usuari s'obliga a utilitzar els continguts, productes i serveis de manera diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent, i en particular es compromet a abstenir-se de:

(i) Utilitzar-los amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic, i a les instruccions rebudes de l'Entitat.

(ii) Utilitzar-los amb finalitats lesives dels drets legítims de tercers.

(iii) Fer servir els continguts i productes i, en particular, la informació de qualsevol tipus obtinguda a través del Portal o dels serveis per enviar publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altre classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats adreçats a una pluralitat de persones independentment de la finalitat; així com comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

4. Responsabilitats i limitacions

L'Entitat no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat de la informació proporcionada a través del Portal. Com a conseqüència, l'Entitat no garanteix ni es fa responsable de:

(i) La continuïtat dels continguts del Portal o la manca de disponibilitat o accessibilitat del Portal o la seva continuïtat tècnica;

(ii) L'absència d'errors en els continguts o productes esmentats;

(iii) L'absència de virus i altres components nocius al Portal o en el servidor que el subministra;

(iv) La invulnerabilitat del Portal i la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s'hi adoptin;

(v) Si escau, la manca d'utilitat o rendiment dels continguts o serveis del Portal;

(vi) Els danys o perjudicis que causi, a ella mateixa o a un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions que l'Entitat estableix al Portal o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Portal;

(vii) Qualssevol altres danys que puguin ser causats per motius inherents al no funcionament o al funcionament defectuós del Portal o dels llocs web als quals, si escau, s'hagin pogut establir enllaços.

Això no obstant, l'Entitat declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Portal i evitar l'existència i la transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

L'Entitat fa els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquen al Portal. Tots els continguts que s'ofereixen a través del Portal estan actualitzats, i l'Entitat es reserva la facultat de modificar-los en qualsevol moment. L'Entitat no es responsabilitza de les conseqüències que es puguin derivar dels errors en els continguts que puguin aparèixer al Portal proporcionats per tercers.

Es prohibeix qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixi els drets de tercers, així com de continguts que siguin amenaçadors, obscens, difamatoris, pornogràfics, xenòfobs, atemptatoris contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o que suposin una conducta que inciti o constitueixi la realització d'una ofensa penal.

Així mateix, es prohibeix la inclusió i comunicació de continguts, per part dels Usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error la resta d'Usuaris o el personal de l'Entitat, en particular els continguts que estiguin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones, quan no tinguin l'autorització del titular dels drets, que menyscabin o desprestigiïn la fama o el crèdit de l'Entitat o de qualsevol entitat integrant del Grup FCC, que siguin considerats com un cas de publicitat il·lícita, enganyosa, deslleial o que incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pugui danyar o impedir el funcionament del lloc web, de la xarxa, dels equips informàtics de l'Entitat o de tercers, i l'accés al Portal per part de la resta d'Usuaris.

L'Entitat podrà prohibir l'accés al Portal de qualsevol Usuari que porti a terme qualsevol de les conductes assenyalades, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, en aquest apartat.

5. Drets de propietat intel·lectual i industrial

L'Entitat és titular o ha obtingut la llicència corresponent sobre els drets d'explotació en matèria de propietat intel·lectual, industrial i d'imatge sobre els continguts disponibles a través del Portal, entre d'altres, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els textos, dissenys gràfics, dibuixos, codis, programari, fotografies, vídeos, sons, bases de dades, índexs, imatges, marques, logotips, expressions i informacions i, en general, qualsevol altra creació protegida per les normes nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial (d'ara endavant, conjuntament, els Continguts).

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els Continguts i, en particular, es prohibeix modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o una part dels Continguts inclosos al Portal, amb finalitats públiques o comercials, si no s'ha obtingut l'autorització prèvia, expressa i per escrit de l'Entitat o, si escau, del titular dels drets a qui correspongui.

L'accés i la navegació de l'Usuari pel Portal en cap cas s'entendrà com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets indicats anteriorment per part de l'Entitat.

Com a conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l'avís de drets d'autor ("copyright") i qualssevol altres dades d'identificació dels drets de l'Entitat o dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d'informació o d'identificació que s'hi puguin contenir.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de l'Entitat o de terceres persones, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de l'Entitat o dels seus propietaris legítims. Llevat de manifestació expressa en contra, l'accés o ús del Portal i dels seus Continguts en cap cas no confereix a l'Usuari cap dret sobre les marques, els logotips i els signes distintius que s'hi inclou en i que estan protegits per la llei.

6. Enllaços

6.1 Enllaços des del Portal a altres pàgines web

L'Entitat pot oferir enllaços, directament o indirectament, a recursos o pàgines web d'Internet que es trobin fora del Portal. La presència d'aquests enllaços al Portal té una finalitat informativa i en cap cas no constitueix una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin o es puguin oferir a les pàgines web de destinació ni implica l'existència de cap vincle o relació mercantil o de dependència amb l'entitat titular de la pàgina web enllaçada. En aquests casos, l'Entitat no serà responsable d'establir les condicions generals i particulars que cal tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d'aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser-ne considerada responsable.

L'Entitat no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, els continguts, els productes o els serveis facilitats per altres pàgines web a les quals es puguin establir enllaços des del Portal. Com a conseqüència, l'Entitat no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web a les quals es puguin establir enllaços des del Portal, concretament, a títol enunciatiu i no exhaustiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, enllaços o qualsevol dels continguts de manera general.

Això no obstant, en cas que l'Entitat arribi a tenir coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual es dirigeix a través d'aquests enllaços es il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets d'un tercer, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent com més aviat millor.

Així mateix, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d'activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web de tercers, ho hauran de comunicar immediatament a l'Entitat per tal que procedeixi a deshabilitar l'enllaç d'accés a aquestes pàgines.

6.2 Enllaços des d’altres pàgines web al Portal

Si qualsevol Usuari, entitat o pàgina web vol establir algun tipus d'enllaç amb destinació al Portal, haurà d'observar les estipulacions següents:

(i) Haurà d'obtenir l'autorització prèvia, expressa i per escrit de l'Entitat.

(ii) L'enllaç únicament podrà dirigir a la pàgina principal del Portal, llevat que s'autoritzi altrament de manera expressa.

(iii) L'enllaç haurà de ser absolut i complet, és a dir, haurà de portar l'Usuari, mitjançant un clic, a la pàgina principal i haurà d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina principal del Portal. Llevat que l'Entitat autoritzi una altra cosa diferent, la pàgina web des de la qual s'estableixi l'enllaç en cap cas podrà reproduir, de qualsevol manera, el Portal, incloure'l com a part del seu web o dins d'uns dels seus "frames" o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines del Portal.

(iv) A la pàgina web des de la qual s'estableix l'enllaç no es podrà declarar de cap manera que l'Entitat ha autoritzat l'enllaç si no ha estat així. Si l'entitat que realitza l'enllaç des de la seva pàgina web al Portal correctament volgués incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip o qualsevol altre signe identificatiu de l'Entitat o del Portal, haurà d'obtenir l'autorització prèvia, expressa i per escrit de l'Entitat.

(v) En tot cas, l'Entitat prohibeix l'establiment d'un enllaç al Portal des d'aquelles pàgines web que incloguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin la moral, l'ordre públic, la legislació vigent, les normes socials generalment acceptades o que siguin lesius de drets legítims de tercers.

7. Política de privacitat

Quan sigui necessari que l'Usuari es registri o faciliti dades personals (per accedir a serveis, sol·licitar informació, adquirir productes, enviar consultes, queixes o sol·licituds de contractació, o enviar currículums, entre d'altres), la recollida i el tractament de les dades personals es portaran a terme de conformitat i en compliment dels principis que recull la Llei orgànica de protecció de dades vigent (LOPD) i la seva normativa desenvolupament, així com el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

L'Entitat es compromet a tractar i obtenir les dades personals:

  • de manera lícita, lleial i transparent,
  • de manera adequada, pertinent i limitada al necessari,
  • de manera exacta i actualitzada, i
  • durant el temps necessari.

Així mateix, l'Entitat es compromet a respectar els principis rectors de privacitat des del disseny i per defecte i de responsabilitat proactiva.

En tot cas, les dades així obtingudes passaran a un fitxer que és responsabilitat de l'Entitat amb l'única finalitat de:

  • Gestionar la relació amb els Usuaris, així com la prestació de serveis oferts a través del web (o sobre els quals l'Usuari hagi realitzat alguna consulta/sol·licitud), i, en general, la gestió, el desenvolupament i el compliment de la relació establerta entre l'Entitat i aquells que aportin les seves dades personals a través del lloc web.
  • Atendre les possibles sol·licituds d'ocupació que es puguin rebre i gestionar el procés de selecció. Vegeu la clàusula de l'apartat "Envia el teu currículum".
  • Resoldre dubtes i consultes.
  • Enviar butlletins informatius (en cas que l'Usuari es registri al Portal del Voluntariat o que hagi donat el seu consentiment o s'hagi registrat per a algun servei concret). En aquest cas, en el moment de la recollida de les dades es donarà a l'Usuari l'oportunitat de negar-se que siguin utilitzades amb aquesta finalitat. A més, en cada enviament s'establirà la possibilitat de donar-se'n de baixa.
  • Remetre a través de l'enviament d'SMS la informació corresponent als talls de subministraments programats i les avaries en el servei.

Així mateix, l'informem que les seves dades, només quan sigui necessari, es podran comunicar a les societats del Grup FCC per al compliment de les mateixes finalitats indicades. Són societats del Grup FCC totes aquelles societats o entitats que apareguin enumerades a la memòria dels comptes anuals i a l'apartat "Directori d'empreses" publicat al lloc web www.fcc.es, les activitats de les quals són: i) construcció, ii) gestió integral de l'aigua, iii) gestió de serveis mediambientals, iv) infraestructures i v) gestió de serveis ciutadans.

Quan les dades personals siguin obtingudes a través del formulari, caldrà que l'Usuari aporti, com a mínim, aquelles marcades amb un asterisc, ja que si no se subministren aquestes dades considerades necessàries l'Entitat no podrà gestionar el servei sol·licitat.

A més, amb el lliurament de les dades o l'emplenament dels formularis, l'Usuari autoritza que l'Entitat utilitzi l'adreça de correu o telèfon com a mitjà de comunicació i garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, consentint-ne expressament l'ús, el tractament i la comunicació per a les finalitats indicades.

En cas que es facilitin dades de terceres persones, la persona que les hagi facilitades garanteix que ha informat aquestes terceres persones dels termes recollits en aquest apartat.

Si vol obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals, adreci's a l'apartat "Protecció de dades".

De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, en cas que l'Usuari no vulgui rebre comunicacions comercials electròniques en el futur o que es vulgui donar de baixa en el sistema d'enviament de butlletins informatius al qual s'hagués subscrit, podrà manifestar-ho enviant un correu electrònic a l'adreça protecciondatos@aqualia.com (a més, en cada enviament s'establirà la possibilitat que l'Usuari se'n pugui donar de baixa).

L'Entitat té perfils en algunes de les principals xarxes socials d'Internet (Facebook, Twitter, etc.), de manera que és responsable del fitxer, en tots aquests casos, de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes, etc. El tractament que l'Entitat pugui portar a terme serà el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. L'Entitat podrà informar els seus seguidors, per qualsevol via que la xarxa social permeti, sobre les seves activitats, serveis, etc. L'Entitat en cap cas no extraurà dades de les xarxes socials.

8. Durada i modificació

L'Entitat es reserva el dret de modificar aquest Avís legal i les condicions particulars que, si escau, s'hagin establert per a la utilització o contractació dels productes o serveis prestats a través del Portal quan ho consideri adient o amb la finalitat d'adequar-se als canvis legislatius i tecnològics, i aquestes modificacions seran vàlides i tindran efecte des de la seva publicació al Portal.

La vigència temporal d'aquestes condicions d'ús coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades de manera total o parcial, moment en què passaran a tenir vigència les condicions d'ús modificades.

L'entitat podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l'accés als continguts del Portal, sense que l'Usuari pugui exigir cap indemnització. Després d'aquesta extinció, continuaran vigents les prohibicions d'ús dels continguts, exposades anteriorment en aquest Avís legal.

9. Comunicacions

Per a qualsevol comunicació entre l'Entitat i l'Usuari, aquest s'haurà de dirigir a l'Entitat a través de les adreces postal o electrònica indicades més amunt. En tot cas, les comunicacions de l'Entitat cap a l'Usuari es realitzaran d'acord amb les dades de contacte aportades o facilitades. L'Usuari accepta expressament la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a l'intercanvi d'informació i la remissió de comunicacions entre ell i l'Entitat.

10. Generalitats

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius i no afectaran, qualificaran ni modificaran la interpretació de l'Avís legal.

En cas que hi hagi alguna discrepància entre el que estableix aquest Avís legal i les condicions particulars que, si es cau, es puguin establir pel que fa als productes o serveis oferts al Portal, prevaldrà el que disposin les condicions particulars.

En cas que qualssevol disposicions d'aquest Avís legal fossin considerades nul·les o inaplicables, en la seva totalitat o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà la resta de disposicions de l'Avís legal ni les condicions particulars que, si escau, s'hagin pogut establir.

El no exercici o execució per part de l'Entitat de qualsevol dret o disposició continguts en aquest Avís legal no constituirà una renúncia al dret o la disposició, llevat de reconeixement i acord per escrit per part seva.

11. Legislació aplicable i tribunals competents

Aquest Avís legal i les relacions establertes entre l'Entitat i l'Usuari, en particular, el coneixement i la resolució de qualssevol litigis, discrepàncies o diferències que poguessin sorgir, es regiran i resoldran d'acord amb l'establert a la normativa espanyola relativa a la legislació aplicable i jurisdicció competent.

Tanmateix, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat que les parts se sotmetin a un fur, l'Entitat i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, sotmetran qualsevol controvèrsia o litigi al coneixement dels jutjats i tribunals de la ciutat del domicili de l'Entitat indicat en aquest Avís legal.