Aviso Legal/Política de Privacidade

1. Titularidade do portal web

FCC AQUALIA (en adiante, a Entidade), pertencente ao Grupo FCC (www.fcc.es), é o titular deste portal web (en diante, o Portal). O seu domicilio atópase situado na Av. Camiño de Santiago 40, 28050 de Madrid e o seu CIF é A-26019992. O contacto electrónico coa Entidade pode realizarse a través da páxina de contacto.

A Entidade atópase inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid, con data 23 de xullo de 2002, Tomo 17248, Folio130 Sección 8, Folla M-58878 inscrición 369.

O nome de dominio a través do cal Vd. accedeu ao Portal é titularidade da Entidade.

Devandito nome de dominio non poderá ser utilizado en conexión con outros contidos, produtos ou servizos que non sexan titularidade da Entidade e/ou do Grupo FCC nin de ningunha maneira que poida causar confusión entre os usuarios finais ou o descrédito da Entidade e/ou do Grupo FCC.

2. Obxecto

Esta páxina de Información legal recolle as condicións de uso que regulan o acceso, navegación e uso do Portal, así como as responsabilidades derivadas da utilización, prestación e/ou contratación dos produtos ou servizos que, no seu caso, poidan ser ofrecidos, así como dos contidos que o integran, e sen prexuízo de que a Entidade poida establecer condicións particulares que regulen a utilización, prestación e/ou contratación de produtos ou servizos que, no seu caso, sexan ofrecidos aos Usuarios a través do Portal. En todo caso, ditas condicións particulares formarán parte integrante do presente Aviso Legal.

O mero acceso ao Portal, a cumprimentación de formularios, o envío de solicitudes de información, consultas, queixas, ofertas de contratación, currículo vitae e, en xeral, calquera acto de natureza similar aos anteriores realizados a través dos formularios e/ou caixas de correos electrónicas existentes no Portal implicará, pola súa banda, a aceptación sen reservas de todas e cada unha das normas integrantes do presente Aviso Legal e a adquisición da consideración de Usuario do Portal. En consecuencia, Vd. debe ler atentamente e coñecer o contido do presente Aviso Legal.

3. Acceso e uso do Portal

O acceso ao Portal por parte dos Usuarios ten carácter libre e gratuíto. Non obstante, a utilización, prestación e/ou contratación dos produtos ou servizos que, no seu caso, poidan ser ofrecidos pola Entidade pode estar suxeita á previo observancia de requisitos formais tales como a cumprimentación do correspondente formulario, abono de gastos ou taxas e/ou a previa aceptación das condicións particulares que resulten de aplicación aos mesmos.

O mero acceso ao Portal non implica, en se mesmo, o establecemento de ningún tipo de vínculo ou relación comercial entre a Entidade e o Usuario, salvo cando se estableceron os medios oportunos para iso e o Usuario dese cumprimento previo aos requisitos que, no seu caso, sexan establecidos.

A inclusión no Portal de información relativa a produtos ou servizos ofrecidos pola Entidade ten exclusivamente fins informativos e publicitarios, salvo que sexa establecida expresamente outra finalidade.

Se para a utilización, prestación e/ou contratación dalgún produto ou servizo ofrecido a través do Portal, o Usuario debese proceder ao seu rexistro, este será responsable de achegar información veraz e lícita, garantindo a autenticidade de todos aqueles datos que introduza á hora de cumprimentar os formularios preestablecidos para acceder aos produtos ou servizos de que se trate. Se como consecuencia do rexistro, dotásese ao Usuario dun contrasinal, este comprométese a facer un uso dilixente e a manter en segredo a mesma. En consecuencia, os Usuarios son responsables da adecuada custodia e confidencialidade de calquera dos identificadores e/ou contrasinais que lle sexan fornecidos pola Entidade, e comprométense a non ceder o seu uso a terceiros, xa sexa temporal ou permanente, nin a permitir o seu acceso a persoas alleas.

Será responsabilidade exclusiva do Usuario a utilización e/ou contratación dos produtos ou servizos por calquera terceiro ilexítimo que empregue para ese efecto un contrasinal por mor dunha actuación non dilixente ou da perda da mesma polo Usuario.

En virtude do anterior, é obrigación do Usuario notificar de forma inmediata á Entidade, calquera feito que permita o uso indebido dos identificadores e/ou contrasinais, tales como o roubo, extravío, ou o acceso non autorizado aos mesmos, co fin de proceder á súa inmediata cancelación. Mentres non se comuniquen tales feitos, a Entidade quedará eximida de calquera responsabilidade que puidese derivarse do uso indebido dos identificadores ou contrasinais por terceiros non autorizados.

En todo caso, o acceso, navegación e uso do Portal e, no seu caso, o uso ou contratación dos servizos ou produtos que sexan ofrecidos a través do mesmo faise baixo a única e exclusiva responsabilidade do Usuario, polo que este comprométese a observar dilixente e fielmente calquera instrución adicional, impartida pola Entidade ou por persoal autorizado da Entidade, relativa ao uso do Portal e os seus contidos.

Polo tanto, o Usuario obrígase a usar os contidos, produtos e servizos de forma dilixente, correcta e lícita, de conformidade coa lexislación vixente e, en particular, comprométese a absterse de:

(i) Utilízaos con fins ou efectos contrarios á lei, á moral, aos bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública e ás instrucións recibidas da Entidade.

(ii) Utilízaos con fins lesivos dos lexítimos dereitos de terceiros.

(iii) Empregar os contidos e produtos e, en particular, a información de calquera clase obtida a través do Portal ou dos servizos para remitir publicidade, comunicacións con fins de venda directa ou con calquera outra clase de finalidade comercial, mensaxes non solicitadas dirixidos a unha pluralidade de persoas con independencia da súa finalidade, así como absterse de comercializar ou divulgar de calquera modo dita información.

4. Responsabilidades e limitacións

A Entidade non pode garantir a fiabilidade, utilidade ou veracidade da información que se preste a través do Portal.

En consecuencia, a Entidade non garante nin se fai responsable de:

(i) A continuidade dos contidos do Portal e/ou a falta de dispoñibilidade ou accesibilidade do Portal ou continuidade técnica do mesmo;

(ii) A ausencia de erros nos devanditos contidos ou produtos;

(iii) A ausencia de virus e demais compoñentes daniños no Portal ou no servidor que o fornece;

(iv) A invulnerabilidade do Portal e/ou a inexpugnabilidade das medidas de seguridade que se adopten no mesmo;

(v) No seu caso, a falta de utilidade ou rendemento dos contidos ou servizos do Portal;

(vin) Os danos ou prexuízos que cause, a si mesmo ou a un terceiro, calquera persoa que infrinxise as condicións, normas e instrucións que a Entidade establece no Portal ou a través da vulneración dos sistemas de seguridade do mesmo;

(vii) Calquera outros danos que puidesen ser causados por motivos inherentes ao non funcionamento ou ao funcionamento defectuoso do Portal ou dos sitios web aos que, no seu caso, puidéronse establecer links.

Iso no obstante, a Entidade declara que adoptou todas as medidas necesarias, dentro das súas posibilidades e do estado da tecnoloxía, para garantir o funcionamento do Portal e evitar a existencia e transmisión de virus e demais compoñentes daniños aos Usuarios.

A Entidade realiza os máximos esforzos para evitar erros nos contidos que se publican no Portal. Todos os contidos que se ofrecen a través do Portal atópanse actualizados, reservándose a Entidade a facultade de poder modificalos en calquera momento. A Entidade non se responsabiliza das consecuencias que poidan derivarse dos erros nos contidos que poidan aparecer no Portal proporcionados por terceiros.

Queda prohibida calquera comunicación ou transmisión de contidos que infrinxa os dereitos de terceiros e cuxo contido sexa ameazante, obsceno, difamatorio, pornográfico, xenófobo, atentatorio contra a dignidade da persoa ou os dereitos da infancia, a legalidade vixente ou calquera conduta que incite ou constitúa a realización dunha ofensa penal.

Así mesmo queda prohibida a inclusión e comunicación de contidos, por parte dos usuarios, que sexan falsos ou inexactos e que induzan ou poidan inducir a erro ao resto de usuarios ou ao persoal da Entidade, en particular os contidos que se atopen protexidos por calquera dereitos de propiedade intelectual ou industrial, pertencentes a terceiras persoas, cando non conten coa autorización do titular dos dereitos, menoscaben ou desprestixien a fama ou crédito da Entidade ou de calquera entidade integrante do Grupo FCC, sexan considerados como un caso de publicidade ilícita, enganosa ou desleal e/ou incorporen virus ou calquera outro elemento electrónico que puidese danar ou impedir o funcionamento do sitio web, da rede, equipos informáticos da Entidade ou terceiros e/ou o acceso ao portal do resto de usuarios.

A Entidade poderá prohibir o acceso ao Portal de calquera Usuario que realice calquera das condutas referenciadas, con carácter enunciativo e non limitativo, no presente apartado.

5. Dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial

A Entidade é titular ou obtivo a correspondente licenza sobre os dereitos de explotación en materia de propiedade intelectual, industrial e de imaxe sobre os contidos dispoñibles a través do mesmo, entre outros a título meramente enunciativo e non exhaustivo, os textos, deseños gráficos, debuxos, códigos, software, fotografías, vídeos, sons, bases de datos, índices, imaxes, marcas, logotipos, expresións e informacións e, en xeral, calquera outra creación protexida polas normas nacionais e tratados internacionais sobre propiedade intelectual e industrial (en diante, conxuntamente, os Contidos).

Quedan reservados todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre os Contidos e, en particular, queda prohibido modificar, copiar, reproducir, comunicar publicamente, transformar ou distribuír de calquera forma a totalidade ou parte dos Contidos incluídos no Portal, para propósitos públicos ou comerciais, se non se conta coa autorización previa, expresa e por escrito da Entidade ou, no seu caso, do titular dos dereitos a que corresponda.

O acceso e navegación do Usuario polo Portal en ningún caso entenderase como unha renuncia, transmisión, licenza ou cesión total nin parcial dos dereitos antes indicados por parte da Entidade.

En consecuencia, non está permitido suprimir, eludir ou manipular o aviso de dereitos de autor ("copyright") e calquera outros datos de identificación dos dereitos da Entidade ou dos seus titulares incorporados aos Contidos, así como os dispositivos técnicos de protección, as pegadas dixitais ou calquera mecanismos de información e/ou de identificación que puideren conterse nos mesmos.

As referencias a nomes e marcas comerciais ou rexistradas, logotipos ou outros signos distintivos, xa sexan titularidade da Entidade ou de terceiras empresas, levan implícitas a prohibición sobre o seu uso sen o consentimento da Entidade ou dos seus lexítimos propietarios. En ningún momento, salvo manifestación expresa o acceso ou uso do Portal e/ou dos seus Contidos, confire ao usuario dereito algún sobre as marcas, logotipos e/ou signos distintivos nel incluídos protexidos por Lei.

6. Ligazóns

6.1 Ligazóns dende o Portal a outras páxinas web

A Entidade pode ofrecer ligazóns, directa ou indirectamente, a recursos ou páxinas web de Internet que se atopan fóra do Portal. A presenza destas ligazóns no Portal teñen unha finalidade informativa, non constituíndo en ningún caso unha invitación á contratación de produtos e/ou servizos que se ofrezan ou poidan ofrecer nas páxinas web de destino nin implica a existencia de vínculo ou relación mercantil ou de dependencia coa entidade titular da páxina web enlazada. Nestes casos, a Entidade non será responsable de establecer as condicións xerais e particulares a ter en conta na utilización, prestación ou contratación destes servizos por terceiros e, por tanto, non poderá ser considerado responsable dos mesmos.

A Entidade non ten facultade nin medios humanos nin técnicos para coñecer, controlar nin aprobar toda a información, contidos, produtos ou servizos facilitados por outras páxinas web ás que se poidan establecer ligazóns dende o Portal. En consecuencia, a Entidade non poderá asumir ningún tipo de responsabilidade por calquera aspecto relativo á páxina web ás que se puidesen establecer unha ligazón dende o Portal, en concreto, a título enunciativo e non taxativo, sobre o seu funcionamento, acceso, datos, información, arquivos, calidade e fiabilidade dos seus produtos e servizos, as súas propias ligazóns e/ou calquera dos seus contidos, en xeral.

Iso non obstante, no caso de que a Entidade chegue a ter coñecemento efectivo de que a actividade ou a información á que se remite dende as devanditos ligazóns é ilícita, constitutiva de delito ou pode lesionar bens ou dereitos dun terceiro, actuará coa dilixencia necesaria para suprimir ou inutilizar a ligazón correspondente con moita brevidade.

Así mesmo, se os Usuarios tivesen coñecemento efectivo da ilicitude de actividades desenvolvidas a través destas páxinas web de terceiros, deberán comunicalo inmediatamente á Entidade aos efectos de que se proceda a deshabilitar a ligazón de acceso á mesma.

6.2 Ligazóns dende outras páxinas web ao Portal

Se calquera Usuario, entidade ou páxina web desexase establecer algún tipo de ligazón con destino a Portal deberá aterse ás seguintes estipulacións:

(i) Deberá solicitar a autorización previa, expresa e por escrito da Entidade.

(ii) A ligazón soamente poderase dirixir á páxina principal do Portal, salvo que expresamente autorícese cousa distinta.

(iii) A ligazón debe ser absoluto e completo, é dicir, debe levar ao Usuario, mediante un clic, á páxina principal e debe abarcar completamente toda a extensión da pantalla da páxina principal do Portal. En ningún caso, salvo que a Entidade autorice cousa distinta, a páxina web dende a que se realice a ligazón poderá reproducir, de calquera xeito o Portal, incluílo como parte da súa web ou dentro dun dos seus "frames" ou crear un "browser" sobre calquera das páxinas do Portal.

(iv) Na páxina web dende a que se establece a ligazón non se poderá declarar de ningunha maneira que a Entidade autorizou tal ligazón, sen que así fose. Se a entidade que realiza a ligazón dende a súa páxina ao Portal correctamente desexase incluír na súa páxina web a marca, denominación, nome comercial, rótulo, logotipo, ou calquera outro signo identificativo da Entidade e/ou do Portal, deberá contar previamente coa autorización previa, expresa e por escrito da Entidade.

(v) En todo caso, a Entidade prohibe o establecemento dunha ligazón ao Portal dende aquelas páxinas web que conteñan materiais, información ou contidos ilícitos, ilegais, degradantes, obscenos, e en xeral, que contraveñan a moral, a orde pública, a lexislación vixente, as normas sociais xeralmente aceptadas ou sexan lesivos de lexítimos dereitos de terceiros.

7. Política de Privacidade

Cando sexa necesario que o usuario se rexistre ou facilite datos persoais (entre outros supostos, para acceder a servizos; solicitar información; adquirir produtos; remitir consultas, queixas ou solicitudes de contratación ou enviar currículo vitae), a recollida e o tratamento dos datos persoais levarase a cabo de conformidade e en cumprimento dos principios recollidos na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos (LOPD) e normativa de desenvolvemento.

En todo caso, os datos así solicitados pasarán a un ficheiro responsabilidade da Entidade coa única finalidade de:

  • Xestionar a relación cos usuarios, así como a prestación dos servizos ofrecidos a través da web (ou sobre os que o usuario realizara algunha consulta/solicitude) e, en xeral, a xestión, desenvolvemento e cumprimento da relación establecida entre a entidade e quen achegue os seus datos persoais a través do sitio web.
  • Atender as posibles solicitudes de emprego que se poidan recibir e xestionar o posible proceso de selección. Véxase cláusula apartado “Envía o teu Currículo”.
  • Resolver dúbidas e consultas.
  • Enviar newsletter (no caso de que se rexistre no Portal do Voluntariado) ou cando o usuario dea a súa autorización ou se rexistre para algún servizo concreto. Neste suposto, no momento da recollida dos datos daráselle ao usuario a oportunidade de negarse a que sexan utilizados coa devandita finalidade. Ademais, en cada envío establecerase a posibilidade de darse de baixa.
  • Remitirlle a través do envío de mensaxes SMS a información correspondente aos cortes de subministracións programadas e avarías no servizo.

Así mesmo informámoslle de que os seus datos, só no caso de que fose necesario, poderán ser comunicados ás sociedades do Grupo FCC para o cumprimento dos mesmos fins informados. Son sociedades do Grupo FCC todas aquelas sociedades ou entidades que aparecen enumeradas a memoria das contas anuais e no apartado Directorio de Empresas publicado na páxina www.fcc.es e cuxas actividades son: i) construción, ii) xestión integral da auga, iii) xestión de servizos ambientais, iv) infraestruturas e v) xestión de servizos cidadáns.

Cando os datos persoais sexan solicitados a través do formulario, será necesario que o usuario achegue, cando menos, aqueles marcados cun asterisco, xa que, se non se fornecesen estes datos considerados necesarios, a entidade non poderá xestionar o servizo solicitado.

Ademais, coa entrega dos datos e/ou co enchemento do/os formulario/s, o usuario autoriza a que a Entidade utilice a dirección de correo ou o teléfono como medio de comunicación e garante que os datos achegados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, consentindo expresamente o uso, tratamento e comunicación dos mesmos para as finalidades informadas.

En caso de ser facilitados datos de terceiras persoas, a persoa que os facilitou garante informar ás mesmas dos termos recollidos no presente apartado.

O usuario poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición e revogación do consentimento previamente prestado mediante escrito coa ref. "Protección de Datos" e fotocopia do DNI a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, Dpto. Seguridad de la Información, C/ Federico Salmón, 13. 28016 Madrid ou cursando a súa petición cos mesmos requisitos a través de protecciondedatos@fcc.es

De conformidade co establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio electrónico, no caso de que o usuario non desexe recibir comunicacións comerciais electrónicas no futuro ou darse de baixa no sistema de newsletter ao que se puido subscribir, poderá manifestar tal desexo enviando un mail á seguinte dirección de correo electrónico: protecciondedatos@fcc.es (ademais, en cada envío establecerase a posibilidade de que o usuario poida darse de baixa).

A ENTIDADE posúe perfís nalgunhas das principais redes sociais da internet (Facebook, Twitter, etc.), de forma que é responsable do ficheiro en todos eses casos dos datos dos seus seguidores, fans, subscritores ou comentaristas. O tratamento que a ENTIDADE poida levar a cabo será o que a rede social permita aos perfís corporativos. A ENTIDADE poderá informar os seus seguidores por calquera vía que a rede social permita sobre as súas actividades, servizos, etc. En ningún caso a ENTIDADE extraerá datos das redes sociais.

8. Duración e modificación

A Entidade resérvase o dereito de modificar o presente Aviso Legal e/ou as condicións particulares que, no seu caso, fosen establecidas para a utilización e/ou contratación dos produtos ou servizos prestados a través do Portal, cando o considere oportuno ou coa finalidade de adecuarse aos cambios lexislativos e tecnolóxicos, sendo válidas e producindo os seus efectos dende a publicación no Portal.

A vixencia temporal destas condicións de uso coincide, por tanto, co tempo da súa exposición, ata que sexan modificadas total ou parcialmente, momento no cal pasarán a ter vixencia as condicións de uso modificadas.

A Entidade poderá dar por rematado, suspender ou interromper, en calquera momento sen necesidade de preaviso, o acceso aos contidos da páxina, sen posibilidade por parte do Usuario de esixir indemnización ningunha. Tras a devandita extinción, seguirán vixentes as prohibicións de uso dos contidos, expostas anteriormente no presente Aviso Legal.

9. Comunicacións

Calquera comunicación entre a Entidade e o Usuario, este deberá dirixirse á Entidade á dirección postal e/ou electrónica arriba indicadas. En todo caso, as comunicacións da Entidade cara ao Usuario realizaranse de conformidade cos datos de contacto achegados ou facilitados. Expresamente, o Usuario acepta a utilización do correo electrónico como procedemento válido para o intercambio de información e a remisión de comunicacións entre e/ou coa Entidade.

10. Xeneralidades

Os encabezamentos das distintas cláusulas son só informativos, e non afectarán, cualificarán ou modificarán a interpretación do Aviso Legal.

En caso de existir discrepancia entre o establecido neste Aviso Legal e as condicións particulares que, no seu caso, poidan ser establecidas respecto dos produtos ou servizos ofrecidos no Portal, prevalecerá o disposto nas condicións particulares.

No caso de que calquera disposición ou disposicións deste Aviso Legal fose(n) considerada(s) nula(s) ou inaplicable(s), na súa totalidade ou en parte, por calquera Xulgado, Tribunal ou órgano administrativo competente, dita nulidade ou inaplicación non afectará ás outras disposicións do Aviso Legal nin ás condicións particulares que, no seu caso, puidesen ser establecidas.

O non exercicio ou execución por parte da Entidade de calquera dereito ou disposición contida neste Aviso Legal non constituirá unha renuncia ao mesmo, salvo recoñecemento e acordo por escrito pola súa banda.

11. Lexislación aplicable e tribunais competentes

O presente Aviso Legal e as relacións establecidas entre a Entidade e o Usuario, en particular o coñecemento e resolución de calquera litixios, discrepancias ou diferenzas que puidesen xurdir, rexeranse e resolverán de conformidade co establecido na normativa española relativa a lexislación aplicable e xurisdición competente.

No obstante, para os casos nos que a normativa prevexa a posibilidade ás partes de someterse a un foro, a Entidade e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, someterán calquera controversias e/ou litixios ao coñecemento dos Xulgados e Tribunais da cidade do domicilio da Entidade previsto no presente Aviso Legal.

 

© 2012 FCC AQUALIA Todos los derechos reservados.