aqGlobal-banner-informe-ciclo-integral

Cicle integral

 

L’aigua és un gran tresor que podem trobar al nostre entorn: al mar, als rius, als pantans… Ara bé, perquè arribi fins a les nostres cases, escoles, parcs o indústries i la puguem beure, rentar-nos-hi, nedar a la piscina, veure créixer les flors del jardí i molt més, cal que segueixi un procés acurat. Aquesta és la tasca d’Aqualia i aquí et convidem a descobrir, amb més detall, les fases d’aquest cicle tan apassionant.

Esquema cicle integral de l'aigua

Origen i procedència de l’aigua

Abastament

El municipi de la Bisbal del Penedès disposa de 4 zones d’abastament, que són:

 • ZS La Bisbal - Priorat de la Bisbal del Penedès (codi SINAC: 17703)
 • ZS La Masieta - La Bisbal del Penedès (codi SINAC: 1439)
 • ZS Miralba - La Bisbal del Penedès (codi SINAC: 1437)
 • ZS Can Gordei - L’Esplai de la Bisbal del Penedès (codi SINAC: 19064)

Captacions

Gestor: Aqualia (CIF A26019992)

Propietari: Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Totes les captacions són d’origen subterrani (pous).

Cadascuna de les zones d’abastament té les seves pròpies captacions, que són:

Zona abastament Pou Codi SINAC
ZS La Bisbal-Priorat de la Bisbal del Penedès Pou nou Priorat 21902
ZS La Bisbal-Priorat de la Bisbal del Penedès Pou Mas de Mañé 2296
ZS La Masieta-La Bisbal del Penedès Pou C/ Eucaliptus 2301
ZS La Miralba-La Bisbal del Penedès Pou 25 2726
ZS Can Gordei-L'Esplai de la Bisbal del Penedès Pou nou Can Gordei 2300
ZS Can Gordei-L'Esplai de la Bisbal del Penedès Pou Esplai 2298

 

Aquestes captacions alimenten els diferents dipòsits de capçalera de cadascuna de les zones d’abastament.

 

Tractament d’aigua potable

Gestor: Aqualia (CIF A26019992)

Propietari: Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Es fa un tractament de recloració afegint hipoclorit sòdic als dipòsits de l’emmagatzematge del contracte d’Es Ca Marí (codi 6393) i d’Es Pujols (codi 6392).

Al municipi de la Bisbal del Penedès es fa únicament tractament de desinfecció mitjançant l’addició d’hipoclorit sòdic als dipòsits de capçalera següents:

 • Dipòsit Priorat Poble
 • Dipòsit General La Masieta
 • Dipòsit La Miralba
 • Dipòsit General l’Esplai
 • Dipòsit General Can Gordei

 

Dipòsits

Gestor: Aqualia (CIF A26019992)

Propietari: Ajuntament de la Bisbal del Penedès

L’aigua dels pous arriba als dipòsits de capçalera, on l’aigua es distribueix directament a la xarxa de distribució i, en algunes zones, també s’eleva als dipòsits de regulació. Aquests dipòsits estan situats a una cota més alta per abastir els nuclis de població més alts.

Tots són de formigó armat i confereixen una capacitat d’emmagatzematge total de 7.260 m3.

Nom Capacitat (m3) Codi SINAC Tipus
Dipòsit Priorat Poble 3.000 29195 Superfície
Dipòsit General Priorat 600 4141 Superfície
Dipòsit Secundari Priorat 400 4142 Superfície
Dipósit General La Masieta 300 4139 Superfície
Dipòsit La Miralba 1.000 4140 Superfície
Dipòsit General Can Gordei 1.000 4137 Superfície
Dipòsit Polígon 2 Can Gordei 560 4138 Superfície
Dipòsit Genetal l'Esplai 600 4136 Superfície

 

Xarxes de distribució

Gestor: Aqualia (CIF A26019992)

Propietari: Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Les diferents xarxes tenen uns diàmetres compresos entre 40-160 mm i una longitud total de 96 km:

 • Codi SINAC 20715 - Xarxa La Bisbal - Priorat de la Bisbal del Penedès
 • Codi SINAC 2479 - Xarxa Urb. La Masieta de la Bisbal del Penedès
 • Codi SINAC 2480 - Xarxa Urb. Miralba de la Bisbal del Penedès
 • Codi SINAC 22101 - Xarxa Municipal Esplai - Can Gordei

 

Sanejament

La xarxa de sanejament està composta per canonades de diferents tipus i diàmetres.

Totes les canonades conflueixen en un col·lector general que condueix l’aigua residual a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR).

Gestió del sistema de xarxes de clavegueram

El municipi de la Bisbal del Penedès disposa de la cartografia digitalitzada de les xarxes d’aigua i clavegueram, integrada dintre d’un sistema d’informació geogràfic (GIS), i associada a una base de dades amb tota la informació de les xarxes: diàmetres, longituds, materials, ubicació, cotes topogràfiques, etc..,

El manteniment realitzat és:

Correctiu

 • Consisteix en la reparació de les avaries que es produeixen en les xarxes de forma natural.
 • Les avaries en el sanejament donen lloc, en general, a l’obertura de grans rases, i en estar ubicades en la zona dels carrers implica que el treball sigui laboriós i fins i tot que es demori en el temps més del que desitjaríem.

Preventiu

 • Consisteix en la instal·lació i/o ampliació de xarxes que es troben en mal estat i que, tot i que es troben en servei, han arribat al final de la seva vida útil, amb una alta probabilitat de fallada. També consisteix en la neteja tant dels col·lectors, com els pous de registre i embornals que formen part de la xarxa de clavegueram.

Mitjans humans

La plantilla destinada a la gestió de les xarxes de sanejament compta amb els professionals necessaris per a la seva comesa.

El personal que integra la plantilla encarregada del manteniment de la xarxa de sanejament està formada per:

 • Cap de servei
 • Operaris de xarxa, dedicats a les tasques de reparació i manteniment de xarxes. Persones encarregades de la neteja de clavegueram
 • Servei de guàrdia per a atenció d’avaries les 24h del dia i els 365 dies de l’any

Mitjans tècnics

Aqualia posa a la disposició del municipi de la Bisbal del Penedès tots els mitjans necessaris per oferir el millor servei per a la gestió de les xarxes d’abastament i clavegueram (càmeres d’inspecció del clavegueram, robots, fresadora, rehabilitació de canonades sense rasa, etc.).

Atenció a filtracions

Les filtracions suposen el treball més sensible del departament de xarxes, ja que es tracta d’incidències privades que es produeixen en les propietats dels ciutadans, i que moltes vegades és molt difícil determinar el seu origen, ja que acostumen a ser causades per les escomeses de sanejament de particulars, baixants, instal·lacions interiors de proveïment, calefacció, recollides de pluja, aigües subterrànies, etc.

L’antiguitat de les xarxes, així com els seus elements, és un factor determinant en el nombre d’incidències que afecten als habitatges dels ciutadans.