Informació addicional respecte de la protecció de les seves dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

L'entitat prestatària del servei amb què hagi contractat, l'adreça postal de la qual, a efectes de protecció de dades personals, és Av. Camino de Santiago 40, 28050 Madrid.

Així mateix, es pot posar en contacte amb el Responsable de Protecció de Dades, que és la persona encarregada del compliment d'aquesta normativa, a l'adreça següent: protecciondatos@aqualia.es

Amb quina finalitat i legitimació tractem les seves dades personals?

Tractem les dades personals que vostè ens facilita per desenvolupar i gestionar els serveis que té contractats.

Addicionalment, tractem les seves dades, en cas que ens hagi donat el seu consentiment, per informar-lo periòdicament de les nostres novetats, productes i serveis, tant per mitjans escrits com electrònics (telèfon, correu electrònic, oficina virtual, aplicació, SMS, etc.).

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució del contracte i la prestació dels serveis detallats a la seva factura.

Pel que fa a la resta de finalitats, està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que la retirada d'aquest consentiment condicioni en cap cas l'execució del contracte.

Quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades personals es conservaran mentre duri la relació contractual i comercial o fins que en sol·liciti la supressió. Quan finalitzi la relació contractual, mantindrem bloquejades les seves dades personals durant els terminis de prescripció legal; quan transcorrin aquests terminis, eliminarem les dades.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades no són cedides a tercers llevat que hi estiguem obligats per alguna normativa o legislació de compliment obligat.

Quins són els seus drets quan ens facilita les dades?

Accés: té dret a saber si estem tractant les seves dades i, si escau, a conèixer quines dades personals de la seva titularitat estem tractant.
Rectificació: té dret a modificar aquelles dades personals que siguin inexactes.
Supressió: en determinades circumstàncies podrà sol·licitar la supressió de les seves dades.
Limitació del tractament: en determinades circumstàncies tindrà dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades, cas en què l'informem que únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
Portabilitat: tindrà dret a rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquelles que s'hagin generat durant la relació contractual, i també a transmetre-les a una altra entitat.
Oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades, cas en què deixaríem de tractar-les llevat que tinguem motius legítims imperiosos o que sigui necessari per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita amb la ref. "Protección de datos" i fotocòpia del DNI adreçada a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, Dpto. Gestión de Clientes y Protección de Datos, Avda. del Camino de Santiago 40, 28050 Madrid o enviant la seva petició amb els mateixos requisits a través de protecciondatos@aqualia.es

Finalment, l'informem que pot reclamar davant de l'autoritat de control.