Contractació

Altes

Expandir

ALTA CONTRACTES INDIVIDUALS VIVENDES

 • DOCUMENTACIÓ QUE HA D’ENVIAR EL CLIENT
  • Llicència de 1a ocupació concedida (expedida per l’Ajuntament).
  • Si és llogat, fotocòpia del contracte de lloguer.
  • Fotocòpia DNI del titular.
  • Si no hi va el titular, haurà d’autoritzar per escrit a una altra persona i presentar aquesta també fotocòpia del seu DNI.
  • Butlletí de la instal•lació interior de fontaneria, realitzat per un fontaner autoritzat i croquis de la bateria de comptadors en el seu cas
  • Fotocòpia de la cèdula d’habitabilitat en el cas de vivendes.
  • Nº de compte per domiciliar els rebuts, amb autorització del titular del compte bancari.
  • Si es tracta d’una Vivenda de Protecció Oficial (V.P.O.): cèdula de qualificació o declaració definitiva de vivendes protegides o declarades protegides per l’Administració.

ALTA CONTRACTES DE LOCALS, NAUS I OFICINES

 • DOCUMENTACIÓ QUE EL CLIENT HA D’ENVIAR
  • Llicència de 1a ocupació concedida (expedida per l’Ajuntament).
  • Fotocopia de la escritura de propiedad.
  • Fotocòpia de l’escriptura de propietat.
  • Si és llogat, fotocòpia del contracte de lloguer.
  • Fotocòpia DNI del titular o CIF d ela societat.
  • En cas de ser una empresa: autorització per escrit de la societat a la persona que signa el contracte, havent de presentar aquesta també fotocòpia del seu DNI (es pot substituir per l’escriptura de constitució de l’empresa on apareix el nomenament de l’administrador si es aquest qui signa, o per escriptura de poders).
  • Autorització per escrit de la societat a la persona que signa el contracte, havent de presentar aquesta també fotocòpia del seu DNI
  • Butlletí de la instal•lació interior de fontaneria, realitzat per un fontaner autoritzat i croquis de la bateria de comptadors en el seu cas.
  • Fotocòpia de sol•licitud de llicència d’obertura d’activitat o certificat emès per l’Ajuntament.
  • Nº de compte per domiciliar els rebuts.
 

AIGUA D’OBRA

 • DOCUMENTACIÓ QUE EL CLIENT HA D’ENVIAR
  • Fotocòpia de la llicència d’obra que no estigui vençuda.
  • Fotocòpia NIF o CIF de la societat
  • En cas de ser una empresa: autorització per escrit de la societat a la persona que signa el contracte, havent de presentar aquesta també fotocòpia del seu DNI (es pot substituir per l’escriptura de constitució de l’empresa on apareix el nomenament de l’administrador si es aquest qui signa, o per escriptura de poders).
  • Butlletí d’instal•lació segellat per Indústria
  • Plànol de situació
  • Plànol de planta de les instal•lacions interiors d’aigua i de clavegueram previstes visat pel Col•legi d’Arquitectes.
  • Memòria de fontaneria i sanejament del projecte i/o projecte contra incendis.
  • Plànol acotat del punt exacte on es sol•licita l’entrada d’aigua.
  • Nº de compte per domiciliar els rebuts.

ALTA COMPTADOR PER COMUNITAT, PISCINA I JARDINS

 • DOCUMENTACIÓN QUE EL CLIENTE DEBE ENVIAR
  • Fotocòpia del llibre d’actes de la comunitat on apareix el nomenament del president.
  • Fotocòpia del CIF de la comunitat.
  • Fotocòpia del NIF del president.
  • Si no hi va el president, haurà d’autoritzar per escrit a l’altra persona i aquesta també haurà de portar fotocòpia del seu NIF.
  • Butlletí de la instal•lació interior de fontaneria, realitzat per un fontaner autoritzat.
  • Nº de compte per domiciliar els rebuts.
 

A tenir en compte per a totes les comunitats d’alta de comptador.

 • En cas que la gestió del tràmit la porti a terme una altra persona en nom de l’interessat caldrà autorització per part d’aquest últim per a realitzar la gestió.

Baixes

Expandir

DOCUMENTACIÓ O DADES A APORTAR PEL CLIENT

 • El client haurà d’enviar un escrit signat sol•licitant l abaixa i explicant-ne el motiu de la seva sol•licitud (casa buida, mort de titular, etc.). Ha d’incloure obligatòriament el número de contracte, telèfons de contacte, adreça del subministrament i lectura del comptador en aquell moment.
 • Fotocòpia DNI del titular.
 • Fotocòpia de l´últim rebut liquidat.
 • Si es tracta d’una empresa, fotocòpia del CIF i autorització o escriptura de poders.

DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA

 • Caldrà lliurar el justificant de pagament de la fiança a l’oficina er poder procedir a la devolució de la mateixa.
 • Fer constar en l’escrit de sol•licitud de baixa la devolució de la fiança.

PAGAMENTS A REALITZAR

 • Rebut de liquidació.
 • Deute si n’hi hagués.

Escomeses

Expandir

Les diferents sol•licituds de contractació que es desenvolupen en aquest apartat es poden gestionar a través de les nostres oficines.

ESCOMESA D’AIGUA (D’OBRA, DEFINITIVA I D’INCENDIS)

a) Documentació que ha d’aportar el sol•licitant

 • Fotocòpia de la llicència d’obres que no estigui vençuda.
 • Fotocòpia NIF o CIF de la societat.
 • En cas de ser una empresa: autorització per escrit de la societat a la persona que signa el contracte, havent de presentar la mateixa, també fotocòpia del seu DNI (es pot substituir per l’escriptura de constitució en la que apareix el nomenament de l’ administrador si és aquest qui signa, o per escriptura de poders).
 • Plànol de situació.
 • Plànol acotat del punt exacte on es sol•licita l’entrada d’aigua.
 • Nº de compte per domiciliar els rebuts amb autorització del titular del compte.

b) El nostre servei tècnic realitzarà una inspecció i elaborarà un pressupost d’acord amb els preus establerts aprovats per l’Ajuntament i Ordenances fiscals.

c) Un cop acceptat i abonat aquest pressupost es realitzarà l’escomesa d’aigua.

e) La instal•lació de comptadors serà sempre realitzada per aqualia.

FORMES DE PAGAMENT DEL PRESSUPOST

1.En efectiu: Pagament realitzat en horari d’oficina

 • Horari de dilluns a divendres de 10 a 14 h, i dimarts i dijous de 16 a 18,30 h.

2. Xec bancari o taló

 • Horari de dilluns a divendres de 10 a 14 h, i dimarts i dijous de 16 a 18,30 h.
 • Lliurat a l’oficina.

3. Transferència bancària o abonament en compte + fax de confirmació

 • Número de compte: la facilitada per aqualia.
 • Número de Fax : 972 36 82 29.
 • Cal indicar en el fax de confirmació el nom, cognoms i adreça. En la transferència s’indicarà el concepte (escomesa) i el nº de pressupost per identificar posteriorment el cobrament.

TERMINIS

Execució de l’escomesa

 • Des de la sol•licitud fins la notificació del pressupost al client: 20 dies (màxim).
 • Des del pagament del pressupost i obtenció dels permisos corresponents fins el final d’obres: 20 dies (màxim).
 • Durant els mesos de juliol i agost no es poden realitzar obres al municipi.

Validesa del pressupost

 • 30 dies.

A tenir en compte

En cas que la gestió del tràmit la porti a terme una altra persona en nom de l’interessat caldrà autorització per part d’aquest últim per a realitzar la gestió.

Lectures

Expandir

Lectura de Comptadors

Es realitza anotant l’índex del comptador en un terminal portàtil de lectura (TPL) que es bolca en un ordinador el que agilitza el procés de lectures. En cas de no poder prendre la lectura del comptador d’aigua per trobar-se absent en el seu domicili, el personal d’aqualia deixa una targeta d’autolectura, que el propi client ens pot fer arribar de la forma que crea convenient: correu, fax, personal o telefònicament, indicant-nos l’índex del comptador i la data en el qual es va prendre.

Si no es disposa de la lectura del comptador dins del trimestre facturat, es realitzarà una estimació del consum, d’acord amb l'Ordenança Municipal vigent.

Canvi de titularitat

Expandir

DOCUMENTACIÓ QUE EL CLIENT HAURÀ D’APORTAR

 • Fotocòpia de l’escriptura de propietat o contracte de lloguer.
 • Fotocòpia de l’últim rebut pagat.
 • Nº de compte bancari per domiciliar els rebuts, amb expressa autorització del titular del compte.

REQUISITS

 • Que no existeixi deute pendent.
 • El nou titular està obligat al pagament del rebut en curs pendent d’emissió en el moment de la sol•licitud.
 • Indispensable autorització per part de l’antic titular d ela pòlissa per poder fer el canvi de nom. Així com en el cas de ser llogat, autorització del propietari de la finca que permeti el corresponent canvi de nom.

A tenir en compte

En cas que la gestió del tràmit la porti a terme una altra persona en nom de l’interessat caldrà autorització per part d’aquest últim per a realitzar la gestió.

Cobraments

Expandir
 • Llevat dels grans consumidors a Lloret de Mar la facturació és trimestral. Per cada client s’emeten quatre factures a l’any, corresponents a cadascun dels quatre trimestres de consum. Està establert un període de pagament voluntari de 2 mesos per als rebuts periòdics d’aigua que corresponguin.
 • El cobrament el duu a terme l’Ajuntament de Lloret de Mar, a través de CaixaBank. El termini de pagament és de 60 dies des de l’emissió del rebut/factura.

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Per domiciliar el pagament dels seus rebuts per banc o canviar la seva domiciliació, ens poden enviar les següents dades:

 • Número de pòlissa.
 • Entitat (banc o caixa), sucursal (8 dígits), i número de compte (10 dígits).
 • Nom o raó social, adreça i telèfon.
 • Autorització per part del titular de la pòlissa de subministrament d’aigua.

A TENIR EN COMPTE

En cas que la gestió del tràmit la porti a terme una altra persona en nom de l’interessat caldrà autorització per part d’aquest últim per a realitzar la gestió.

Calendari

Expandir

Festes nacionals:

 • 1 i 6 de Gener (Reyes)
 • 19 d'Abril (Divendres Sant)
 • 1 de Maig
 • 15 d'Agost
 • 12 d'Octubre (Festa Nacional)
 • 1 de Novembre (Dia de Tots els Sants)
 • 6 de Desembre (Dia de la Constitució)
 • 25 de Desembre (Nadal)

Festes autonòmiques:

 • 22 d'Abril (Dilluns de Pasqua)
 • 24 de Juny (Sant Joan)
 • 11 de Setembre (Diada de Catalunya)
 • 26 de Desembre (St. Esteve)

Festes locals:

 • 23 d'Abril (Festa Major La Bisbal)
 • 16 d'Agost (Festa Major La Bisbal)