aqGlobal-banner-informe-Mecanismos-de-accion-social

Mecanismes d’acció social de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès

 

Informació sobre mecanismes, destinataris i requisits

Els usuaris de la localitat de la Bisbal del Penedès tenen la possibilitat d’acollir-se a una bonificació per a famílies nombroses en famílies de quatre membres o més, o bé en habitatges on constin empadronats quatre membres o més.

 • En les unitats familiars o habitatges amb persones amb un grau de discapacitat superior al 75 %, les quals computen com a dues persones, que afegides als altres membres empadronats sumen quatre persones o més.
 • Aquesta bonificació, que consisteix en l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua, permet afegir 3 m3 mensuals per persona als límits de consum d’aigua establerts per al 1er tram, 2 m3 mensuals per persona per al 2º tram i 1 m3 per persona al mes en el cas del 3er tram.
Tram * Mínim facturable 6 m3 Ampliació mensual per persona
1er + 3 m3
+ 2 m3
3er +1 m3

Unitats de convivència de 4 membres o més.

* Les persones amb un grau de discapacitat superior al 75 % computen el doble.

 • En cas que el contracte de subministrament vagi a nom d’una persona diferent del sol·licitant, caldrà fer el canvi de titularitat.
 • No s’admetrà la sol·licitud si la instal·lació no reuneix les condicions adequades i exigides per la normativa vigent, per a la qual cosa el servei durà a terme la inspecció corresponent i es posarà en contacte amb el client si fos necessari.

Documentació necessària per sol·licitar la bonificació en la tarifa

Els interessats a sol·licitar la tarifa bonificada que compleixin els requisits establerts en el Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua, han de presentar a través d’aquest web, a l’Agència Catalana de l’Aigua o bé presencialment a l’oficina de la Bisbal del Penedès la documentació següent:

 • Formulari específic emplenat, que es pot trobar al web de l’Agència Catalana de l’Aigua. Document obligatori.

Pot enviar la documentació requerida a través del següent correu electrònic: aquabisbaldelpenedes@fcc.es

 

Reial decret llei 1/2021, de 19 de gener, de protecció dels consumidors i usuaris davant de situacions de vulnerabilitat social i econòmica

 

D’acord amb el Reial decret llei 1/2021, de 19 de gener, de protecció dels consumidors i usuaris davant de situacions de vulnerabilitat social i econòmica, Aqualia posa a disposició dels usuaris la sol·licitud d’acreditació de vulnerabilitat.

Cal acreditar la situació de vulnerabilitat presentant aquest formulari degudament emplenat, juntament amb la documentació requerida en el document, a les oficines d’Atenció al Client d’Aqualia o bé penjar-ho a través d’aquest web.

El bo social s’emmarca en el ferm compromís que Aqualia adquireix amb els municipis on presta servei per aportar les millors solucions, tant tècniques com socials i mediambientals, en benefici dels ciutadans.

Formulari Acreditació de Vulnerabilitat

Inclou:

 • Ultima factura llum com a beneficiari Bo Social

En cas de no poder acreditar la titularitat del subministrament: En cas de no poder acreditar la titularitat del subministrament: 

 • Fotocòpia del DNI, així com de tots els membres de la unitat de convivència formada per persones amb vincles de parentiu o anàlegs i, si escau, de les persones sense vincles de parentiu o anàlegs entre si que es trobin a l'habitatge.
 • Acreditació organisme: Lliurament de forma conjunta
  • Certificat dels Serveis Socials  o de l'òrgan competent, o del que designi la comunitat autònoma, que acrediti classificació de vulnerabilitat.
  • Certificat d'empadronament en vigor. El consumidor del punt de subministrament i tots els membres de la unitat familiar a què fa referència el certificat acreditaran estar empadronats mitjançant DNI o Certificat empadronament.

    

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Cap fitxer seleccionat
Cap fitxer seleccionat
Cap fitxer seleccionat
Aquest camp és obligatori.
Haurà de llegir i acceptar la informació relativa a l´Avís legal i Política de Privacitat