Les diferents sol·licituds de contractació que es desenvolupen en aquest apartat es poden gestionar a través del nostre centre d’atenció telefònica, aqualia contact , que al mateix temps permet informar sobre la seva tramitació, gestionar les avaries, lliurar les lectures telefònicament, etc. 
Aquest servei ofereix al client tota la informació que requereixi, comunicant-se amb ell sempre que sigui necessari, atenent-lo i cobrint totes les seves expectatives.

ESCOMESA D’AIGUA D’OBRA

a) Documentació que ha d’aportar el sol·licitant

 • Fotocòpia de la llicència d’obres que no estigui vençuda.
 • Fotocòpia NIF o CIF de la societat.
 • En cas de ser una empresa: autorització per escrit de la societat a la persona que signa el contracte, havent de presentar la mateixa, també fotocòpia del seu DNI (es pot substituir per l’escriptura de constitució en la que apareix el nomenament de l’ administrador si és aquest qui signa, o per escriptura de poders).
 • Butlletí d’instal·lació segellat per Indústria.
 • Plànol de situació.
 • Plànol de planta de les instal·lacions interiors d’aigua i de clavegueram previstes, visat pel Col·legi d’Arquitectes.
 • Memòria de fontaneria i sanejament del projecte i/o projecte contra incendis.
 • Plànol acotat del punt exacte on es sol·licita l’entrada d’aigua.
 • Nº de compte per domiciliar els rebuts.  

b) El nostre servei tècnic realitzarà una inspecció i elaborarà un pressupost d’acord amb els preus aprovats per l’Ajuntament.

c) Un cop acceptat i abonat aquest pressupost es realitzarà l’obra per part de FCC Aqualia S.A.

d) La instal·lació dels comptadors serà sempre realitzada per FCC Aqualia S.A.


ESCOMESA DE SANEJAMENT
a)    Documentació que ha d’aportar el sol·licitant:

 • Fotocòpia DNI/CIF/NIF del titular.
 • Fotocòpia plànol de situació de la finca.
 • Fotocòpia escriptura de propietat.
 • Plànol acotat indicant el punt exacte de la connexió.
 • Escrit indicant el motiu pel qual es sol·licita la connexió. 

b) El nostre servei tècnic realitzarà una inspecció i elaborarà un pressupost d’acord amb els preus aprovats per l’Ajuntament.

c) Un cop acceptat i abonat aquest pressupost es realitzarà l’obra per part de FCC Aqualia S.A.


FORMES DE PAGAMENT DEL PRESSUPOST
1.En efectiu: Pagament realitzat en horari d’oficina
Horari d’atenció al públic: dilluns, dimecres i divendres de 8:45 a 13:45 h.

2. Xec bancari o taló 
Horari d’atenció al públic: dilluns, dimecres i divendres de 8:45 a 13:45 h.

 • Entregat a l’oficina.

3. Transferència bancària o abonament en compte + fax de confirmació

 • Nº de compte: facilitat per l’oficina d’aqualia d’Anglès.
 • Nº de Fax : 972 42 43 41
 • Cal indicar en el fax de confirmació el nom, cognoms i adreça. En la transferència s’indicarà el concepte (escomesa) i el nº de pressupost per identificar posteriorment el cobrament.


TERMINIS
Execució de l’escomesa

 • Des de la sol·licitud fins la notificació del pressupost al client: 15 dies (màxim).
 • Des del pagament del pressupost i obtenció dels permisos corresponents fins el final d’obres: 15 dies (màxim).

Validesa del pressupost

 • 30 dies.