ALTA CONTRACTES INDIVIDUALS VIVENDES 

 • DOCUMENTACIÓ QUE EL CLIENT HA D’ENVIAR
  • Fotocòpia de l’escriptura de propietat.
  • Si és llogat, fotocòpia del contracte de lloguer.
  • Fotocòpia DNI del titular.
  • Si no hi va el titular, haurà d’autoritzar per escrit a una altra persona i presentar aquesta també fotocòpia del seu DNI.
  • Butlletí de la instal·lació interior de fontaneria, realitzat per un fontaner autoritzat.
  • Fotocòpia de la cèdula d’habitabilitat en el cas d’habitatges. 
  • Comunicació prèvia de primera ocupació del client a l’Ajuntament.
  • Nº de compte per domiciliar els rebuts. 

ALTA CONTRACTES DE LOCALS, NAUS I OFICINES

 • DOCUMENTACIÓ QUE EL CLIENT HA D’ENVIAR
  • Fotocòpia de l’escriptura de propietat.
  • Si és llogat, fotocòpia del contracte de lloguer.
  • Fotocòpia DNI del titular o CIF de la societat.
  • En cas de ser una empresa: autorització per escrit de la societat a la persona que signa el contracte, havent de presentar aquesta també fotocòpia del seu DNI (es pot substituir per l’escriptura de constitució de l’empresa on apareix el nomenament de l’administrador si es aquest qui signa, o per escriptura de poders).
  •  Autorització per escrit de la societat a la persona que signa el contracte, havent de presentar aquesta també fotocòpia del seu DNI
  • Butlletí de la instal·lació interior de fontaneria, realitzat per un fontaner autoritzat i segellat per la Delegació d’Indústria.
  • Fotocòpia de sol·licitud de llicència d’obertura d’activitat o certificat emès per l’Ajuntament.
  • Nº de compte per domiciliar els rebuts.

AIGUA D’OBRA

 • DOCUMENTACIÓ QUE EL CLIENT HA D’ENVIAR
  • Fotocòpia de la llicència d’obra que no estigui vençuda.
  • Fotocòpia NIF o CIF de la societat
  • En cas de ser una empresa: autorització per escrit de la societat a la persona que signa el contracte, havent de presentar aquesta també fotocòpia del seu DNI (es pot substituir per l’escriptura de constitució de l’empresa on apareix el nomenament de l’administrador si es aquest qui signa, o per escriptura de poders).
  • Butlletí d’instal·lació segellat per Indústria
  • Plànol de situació
  • Nº de compte per domiciliar els rebuts.

ALTA AIXETA DE COMUNITAT

 • DOCUMENTACIÓ EL CLIENT HA D’ENVIAR
  • Fotocòpia del llibre d’actes de la comunitat on apareix el nomenament del president.
  • Fotocòpia del CIF de la comunitat.
  • Fotocòpia del NIF del president.
  • Si no hi va el president, haurà d’autoritzar per escrit a l’altra persona i aquesta també haurà de portar fotocòpia del seu NIF.
  • Butlletí de la instal·lació interior de fontaneria, realitzat per un fontaner autoritzat.
  • Nº de compte per domiciliar els rebuts.