DOCUMENTACIÓ O DADES A APORTAR PEL CLIENT

  • El client haurà d’enviar un escrit signat sol·licitant l abaixa i explicant-ne el motiu de la seva sol·licitud (casa buida, mort de titular, etc.). Ha d’incloure obligatòriament el número de contracte, telèfons de contacte, adreça del subministrament i lectura del comptador en aquell moment. 
  • Fotocòpia DNI del titular (Si ha mort, fotocòpia del certificat de defunció). 
  • Si es tracta d’una empresa, fotocòpia del CIF i autorització o escriptura de poders.
     

DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA

  • Caldrà  lliurar el justificant de pagament de la fiança a l’oficina per poder procedir a la devolució de la mateixa.
     

PAGAMENTS A REALITZAR

  • Rebut de liquidació.
  • Deute si n’hi hagués.