CAPTACIONS
El municipi d’Anglès s’abasteix de:
  • Captacions pròpies: concretament dels pous 1 i 2, el pou 3 Amàlia i el pou 4 Can Pitu.
  • Captacions superficials: La bassa que li arriba aigua del canal de regants.
POTABILITZACIÓ
L’aigua que s’agafa de les captacions subterrànies juntament amb l’aigua de la bassa és de bona qualitat i es fa un tractament amb clor i floculant per a ser consumida. Aquest tractament es realitza a la planta de tractament d’aigua potable (ETAP) situada a la zona del C/ dels Pins.
 

SISTEMA DE REGULACIÓ DE PRESSIÓ

L’aigua es distribueix al llarg del municipi quasi en tota la seva totalitat per gravetat. Dels dipòsits de la ETAP surten dues derivacions, una que va al nucli antic del municipi i una altre que va al dipòsit Floricel. El dipòsit Floricel disposa d’un sistema d’impulsió a fi de garantir una correcta pressió a tots els veïns de la zona.

DIPÒSITS

Anglès disposa de tres dipòsits que compleixen diferents funcions dins del subministrament i els quals són omplerts per la xarxa d’aigua provinents del sistema de captació.
Podem resumir el sistema d’emmagatzematge de l’aigua d’Anglès en la següent taula:

DIPÒSIT CAPACITAT (m3) COTA (m)
Dipòsit zona dels Pins 2 de 500 205,27
Dipòsit Floricel 75 188.00
Total 1.075  
 
DIPÒSIT DELS PINS
Dipòsits situats a dalt del C/ dels Pins a una cota de 205,27 m.s.n.m , rep l’aigua de la bassa, dels pous 1 i 2 i dels pous 3 i 4 per una canonada de Ø 250mm. Estan formats per dos dipòsits de planta circular  amb una capacitat de 500 m3 cadascun.
 
DIPÒSIT FLORICEL
 
Es tracta d’un dipòsit enterrat amb una capacitat de 75 m3, de planta circular i de formigó armat, el qual es troba ubicat a la cruïlla de l’Avda. del Floricel amb l’Avda. dels Països Catalans i situat a una cota de 188 m.s.n.m., 
L’aigua arriba a través d’una canonada de diàmetre 200 mm que prové dels dipòsit dels Pins. 
D’aquest dipòsit surt una canonada amb el seu respectiu grup d’impulsió. Aquesta canonada abasteix la urbanització de la zona de l’Avda. del Floricel.
 

BOMBAMENTS

Tot i que la majoria del municipi s’abasteix per gravetat des dels dipòsits dels Pins, hi ha la zona del Floricel que s’abasteix mitjançant una estació de bombament.
A continuació exposem el bombament existent a la xarxa d’Anglès:

Ubicació Abasteix Potència Nombre de bombes
Dipòsit Floricel Urb. Floricel 2 de 4 kw 2

 

XARXA DE TRANSPORT 

La xarxa de transport del municipi d’Anglès correspon a aquelles canonades de diàmetre més gran que transporten l’aigua fins a la xarxa de distribució o bé fins a dipòsits de subministrament a zones determinades. Aquesta xarxa té una extensió aproximada de 3 km.

Com es pot observar a la gràfica anterior, el material més predominant a la xarxa de transport d’aigua potable és el fibrociment amb un percentatge del 75%, seguit del polietilè amb un 22%.

XARXA DE DISTRIBUCIÓ 

La xarxa de distribució d’Anglès són les canonades que fan arribar l’aigua fins el client final. Normalment són de menor diàmetre que les canonades de transport.
La xarxa de distribució d’aigua està formada per aproximadament 25 quilòmetres de canonades de diversos materials i diàmetres.

Com es pot observar al gràfic anterior, el material més predominant a la xarxa de distribució d’aigua potable és el fibrociment amb un percentatge de 56%, seguit del polietilè amb un 32%. 

SISTEMA DE TELECONTROL

En el municipi d’Anglès està en estudi instal·lar un telecontrol que ens permetrà conèixer instantàniament nombroses dades dels diferents elements de la xarxa d’abastament: nivells dels dipòsits, cloració, cabals, funcionament d’equips, pressions, etc. Aquest sistema permetrà visualitzar totes aquestes dades en el centre de control, així com activar els sistemes d’alarmes en cas que el sistema detecti que quelcom no funciona correctament.