La topografia del terme municipal d’Anglès, amb una superfície aproximada de 16,31 km² i situat a una altura de 181 m.s.n.m.  està situat al vessant nord-est de la comarca de la Selva. La vila s'aixeca al mig d'una extensa vall que dista 17 km de Girona, 12 de Santa Coloma de Farners, 100 de Barcelona i 40 de la Costa Brava. La vila vella s'enlaira sobre un petit turó situat al mig d'una plana fèrtil que hi ha al costat sud de la desembocadura de la riera d'Osor en el riu Ter, cabals d'aigua que marquen la frontera amb la vila veïna de la Cellera de Ter i amb el municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí respectivament. El poble modern s'ha anat estenent vers aquesta plana i damunt d'alguns petits turons que l'encerclen. 
 
La xarxa de sanejament està composta per 26 km de canonades de diferents tipus i diàmetres, arribant fins als 1.800 mm, de les quals 20 Km són xarxes d’aigua residual i 6 Km de xarxes d’aigües pluvials.
Totes les canonades conflueixen en un col·lector general que condueix l’aigua residual a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR).
 
SISTEMA DE EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS:
 
El sistema d’evacuació d’aigües pluvials de la ciutat és un sistema mixt, ja que existeix xarxa unitària per a fecals i pluvials en zones consolidades de la ciutat, i en zones urbanes de nou desenvolupament existeix xarxa separativa.
Els col·lectors de pluvials són de diferents diàmetres i materials, trobant col·lectors de transport o artèries principals de diàmetre 1.800 mm, fins a finalitzar en els diferents carrers de la ciutat, podent trobar col·lectors de fins a 200 mm. 
Els elements encarregats de recollir les aigües pluvials i reconduir-les fins als col·lectors generals, són els denominats embornals. En l’actualitat existeixen 445 embornals, que una vegada dividits en els diferents sectors (barris) del municipi es realitza la planificació perquè almenys una vegada a l’any es realitzi la neteja dels mateixos.
Les aigües pluvials són conduïdes pels col·lectors generals fins a punts d’abocament autoritzats, sent aquestes lleres naturals. 
 
GESTIÓ DEL SISTEMA DE XARXES DE CLAVEGUERAM
El municipi d’Anglès disposa de la cartografia digitalitzada de les xarxes d’aigua i clavegueram, integrada dintre d’un sistema d’informació geogràfic (GIS), i associada a una base de dades amb tota la informació de les xarxes: diàmetres, longituds, materials, ubicació, cotes topogràfiques, etc.., 
El manteniment realitzat és:
 
Correctiu. 
Consisteix en la reparació de les avaries que es produeixen en les xarxes de forma natural. 
Les avaries en el sanejament donen lloc, en general, a l’obertura de grans rases, i al estar ubicades en la zona dels carrers  implica que el treball sigui laboriós, penós, i fins i tot, que es demori en el temps més dels quals desitjaríem. 
 
Preventiu. 
Consisteix en la instal·lació i/o ampliació de xarxes que es troben en mal estat i que, encara que es troben en servei, han arribat al final de la seva vida útil, amb una alta probabilitat de fallada. Així com la neteja tant dels col·lectors, com els pous de registre i embornals que formen part de la xarxa de clavegueram. 
 
Mitjans humans
La plantilla destinada a la gestió de les xarxes de sanejament compta amb els professionals necessaris per a la seva comesa. 
El personal que integra la plantilla encarregada del manteniment de la xarxa de sanejament aquesta formada per: 
 
  • Cap de servei 
  • Operaris de xarxa, dedicats a les tasques de reparació i manteniment de xarxes. Persones encarregades de la neteja de clavegueram. 
  • Servei de guàrdia per a atenció d’avaries les 24h del dia i els 365 dies de l’any.
Mitjans Tècnics
FCC Aqualia s.a. posa a la disposició en el municipi d’Anglès de tots els mitjans necessaris per oferir el millor servei per a la gestió de les xarxes de proveïment i clavegueram (càmeres d’inspecció del clavegueram, robots, fresadora, rehabilitació de canonades sense rasa, etc.). 
 
Atenció a Filtracions 
 
Les filtracions suposen el treball més sensible del departament de xarxes, ja que es tracta d’incidències privades que es produeixen en les propietats dels ciutadans, i que moltes vegades és molt difícil determinar el seu origen, ja que solen ser causades per les escomeses de sanejament de particulars, baixants, instal·lacions interiors de proveïment, calefacció, recollides de pluja, aigües subterrànies, etc. L’antiguitat de les xarxes, així com els seus elements, és un factor determinant en el nombre d’incidències que afecten als habitatges dels ciutadans.