Aqualia  va iniciar la seva activitat al municipi d’Anglès el 2006 amb la gestió integral de l'aigua d'aquest municipi, és a dir, el manteniment i l’explotació de l’abastament i sanejament de l’aigua.

L’objectiu fonamental de Aqualia .  és la millora contínua en la gestió integral de l'aigua, establint rigorosos controls de qualitat, tant per aconseguir la màxima qualitat de l'aigua, com per mantenir i millorar el medi ambient.

Cuidem especialment l'atenció als nostres clients, tant en les nostres oficines d’Anglès, com a través d’ aqualia contact, el nostre centre d'atenció telefònica, en el qual, sense necessitat de desplaçar-se, pot realitzar qualsevol gestió o consulta.

Quant a la gestió dels dipòsits i les xarxes de distribució i clavegueram, disposem de Sistema d'Informació Geogràfica (GIS), gestió descentralitzada de les incidències del servei, etc.

A més, aqualia compta a Lleida i a Sant Feliu de Guíxols amb uns laboratoris propis per controlar la qualitat de l'aigua que distribuïm als ciutadans.

Així mateix, es realitza la potabilització, el tractament i la distribució a través d'una extensa xarxa a tots els nuclis urbans del terme municipal d’Anglès.

Una vegada utilitzada, l'aigua es recull en un complet sistema de clavegueram i es recicla en l'estació de depuració d'aigües residuals (EDAR).  Aquest sistema, a més, permet retornar l'aigua al riu en òptimes condicions.

Per atendre la prestació del cicle integral de l'aigua a Anglès, aqualia compta amb un equip humà format per 4 professionals de diferents especialitats que cobreixen totes les activitats de la gestió.

Aquesta gestió es realitza sempre dintre del marc de normatives mediambientals, sanitàries i administratives, a més de comptar amb la referència del certificat de AENOR per a l'assegurament de la qualitat d'acord a la norma ISO 9001:2000 i amb el núm. registre ER-0111/1997 i el certificat per a la gestió mediambiental segons la norma UNE-EN 14001.