Decantador REACTIVATOR ®

Decantador circular de contacte de fangs que combina la mescla química, la floculació i el propi contacte de fangs en un tanc comú. Disposa d'un sistema de rascador de fons que, en combinació amb una adequada purga de fangs, garanteix una òptima funcionalitat. El seu estudiat disseny per Aqualia permet una senzilla execució en obra de l'equip. És adequat per tractar aigües amb alta variació de càrregues en sòlids en suspensió i capacitats mitjanes-altes de cabal. Garanteix una baixa càrrega en sòlids de l'aigua aclarida, així com una elevada sequedat dels fangs obtinguts. Més informació

Potabilitzadora Compacta REACTAPAK ®

Equip complet i compacte per a potabilització d'aigua que incorpora en el seu sistema únic la coagulació-floculació, la decantació i la filtració. El sistema de mescla i agitació garanteix l'adequada coagulació-floculació. La filtració dividida en dues càmeres permet la producció d'aigua en continu, fins i tot en les fases de rentat de filtre. Ha estat dissenyat per Aqualia per minimitzar l'espai i els temps d'execució d'obra. Més informació

Filtres de Gravetat MONOVALVE ®, MONOSCOUR ®, MONOPAK ®

L'àmplia família de filtres de gravetat d’Aqualia permet triar l'equip adequat per a cada aplicació. Senzills i eficaços, no precisen ni tanc extern d'aigua ni bombes de rentat. El propi filtre emmagatzema l'aigua de rentat, que es realitza per gravetat. En funció de qualitats i velocitats de treball poden tenir jaç filtrant de sorra o doble jaç de sorra-antracita. En el cas de doble jaç filtrant s'implementen bufadors per millorar l'eficàcia del rentat del filtre. En execució metàl·lica o en formigó, permeten tractar des dels més baixos als cabals més elevats. Més informació

Filtres de Pressió

Els filtres a pressió dissenyats per Aqualia es realitzen en els materials més adequats per a cada aplicació i en execució vertical o horitzontal. Amb doble jaç de sorra-antracita permeten optimitzar la superfície filtrante i augmentar l'eficàcia del filtrat, estant el jaç suportat per un fals fons el disseny del qual garanteix la mínima pèrdua de càrrega. Estan dissenyats per treballar a la major pressió que es pugui donar en el seu circuit. Disposen de sistema automàtic de rentat amb detecció de la pèrdua de càrrega dels jaços filtrants. Més informació

Intercanvi Iònic

Els sistemes d'intercanvi iònic oferts per Aqualia tenen aplicació en processos en els quals es requereix aigua amb baix o nul contingut en sals i sílice. L'ús més freqüent es dóna en el sector energètic per a alimentació d'aigua de calderes. En funció de la qualitat de l'aigua bruta i del make-up requerit se seleccionen les resines més adequades i es conjuguen els cambiadors de resines – catió, anió, jaç mixt - precisos per aconseguir la qualitat requerida. Després del seu esgotament durant el cicle de treball, el sistema automàtic de regeneració garanteix la recuperació del poder d'intercanvi de les resines. Més informació

Tratacment de Condensats SEPRAHEIGHT ®, POWDEX ®

El tractament de condensat es realitza en el sector energètic per retornar al condesat les característiques que tenia abans de realitzar el cicle aigua-vapor. Les diferents solucions ofertes per Aqualia permeten aconseguir la qualitat objectiu, una vegada que el condensat està caracteritzat i estan definides les condicions de pressió i temperatura requerides en el circuit de condensats. Diferents solucions per a cada aplicaci, ens permeten seleccionar sistemes precapa (sense regeneració de resines), sistemes amb regeneració en els cambiadors o sistemes de regeneració externs. Més informació

Desaireador Tray i Scrubber

Equips dissenyats per Aqualia per eliminar els gasos no condensables continguts en l'aigua d'alimentació de calderes, que són causants de la seva corrosió. La correcta selecció i posterior disseny de l'equip permet garantir l'eliminació de l'O2 i CO2 en els diferents punts de treball – règims de càrrega, pressió i temperatura – de l'equip. En els desaireadors-escalfadors aquest efecte s'aconsegueix utilitzant vapor de purga, obtenint-se al seu torn l'efecte de millora de rendiment tèrmic, en incrementar la temperatura de l'aigua d'alimentació de caldera. Més informació

Dessalació per OI

Més informació