Aqualia adáptase aos retos da sociedade actual (climático, tecnolóxico, dixital e social) cunha investigación e desenvolvemento que: 

 • Se apoian na innovación aberta, recollendo estímulos externos e internos que contribúen ao desenvolvemento dos proxectos, desde a identificación de oportunidades ata a implementación dos resultados e a súa valoración.
 • Neles participan todo o persoal da organización e os interesados, facendo especial fincapé en persoas altamente especializadas e con dedicación exclusiva á innovación.
 • Intégranse nos programas de apoio europeos, nacionais e rexionais de I+D+i, potenciando os proxectos de Aqualia, multiplicando o seu impacto e os recursos da empresa.
 • Céntrase nos resultados, mediante unha metodoloxía organizativa e un sistema de xestión para obter novos produtos e procesos, optimizando e protexendo o seu valor.

Así, os proxectos de innovación apoian a actividade da empresa para acadar os obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS) das Nacións Unidas con especial fincapé nun servizo de auga e saneamento accesible e de alta calidade (ODS 6), un balance enerxético optimizado (ODS 7) sen afectar ao clima (ODS 13) e produción e consumo responsables (ODS 12). Para materializar esta estratexia, trabállase en seis liñas principais que se detallan a continuación. 

Depuración sostenible

Expandir

Descrición 

Adaptación das tecnoloxías de depuración ao tamaño das plantas para minimizar o consumo de enerxía e a produción de residuos. Uso de solucións baseadas na natureza. 

Procesos 

 • Tratamentos anaeróbicos e aeróbicos
 • Recuperación de nutrientes
 • Tecnoloxías para pequenas poboacións

Productos 

Proxectos vinculados 

 • LIFE INTEXT       
 • LIFE ZERO WASTE WATER        
 • LIFE INFUSION         
 • LIFE PHOENIX         
 • H2020 NICE        
 • LIFE RESEAU        
 • UMI AQUATIM        
 • HE D4RUNOFF        
 • INTERREG GESTEAU 

Reutilización, potabilización e desalinización sostible

Expandir

 

Descrición 

Solucións sostibles para a rexeneración e reutilización de augas residuais segundo a normativa da UE. Optimización dos procesos de desalinización e potabilización. Recuperación de materiais das salmoiras. 

Procesos 

 • Pretratamentos
 • Desinfección e oxidación
 • Eliminación de contaminantes das augas potables
 • Uso de membranas de presión
 • Valorización de salmoiras
 • Uso de membranas sen presión

Productos 

Proxectos vinculados 

 • LIFE INTEXT        
 • H2020 SEA4VALUE          
 • H2020 REWAISE         
 • LIFE PHOENIX         
 • H2020 NICE         
 • HE NINFA         
 • INTERREG GESTEAUR 
 • LIFE SALTEAU 

 

Sustentabilidade e eficiencia enerxética

Expandir

Descrición 

Autosuficiencia enerxética e aproveitamento dos recursos de augas residuais, permitindo a produción de biometano e hidróxeno verde. Acoplamento das enerxías renovables aos procesos de desalinización

Procesos 

 • Valorización enerxética de biogás
 • Enerxías renovables na desalinización

Productos 

Proxectos vinculados 

 • H2020 REWATERGY         
 • LIFE ULISES          
 • H2020 ULTIMATE          
 • LIFE ZERO WASTE WATER          
 • MISIONES ECLOSION          
 • MISIONES ZEPPELIN          
 • UMI AQUATIM          

Economía circular e biofactorías

Expandir

 Descrición 

Transformación das EDAR en biofactorías con sistemas de depuración avanzada e valorización de residuos que permiten a obtención de bioprodutos e reducen a xeración de lodos

Procesos 

 • Bioprodutos: bacterias púrpuras, biofertilizantes minerais, biochar
 • Biomasas: Espesamento de lodos, co-dixestión

Productos 

Proxectos vinculados 

 • BBI B-FERST          
 • BBI DEEP PURPLE          
 • MISIONES ECLOSION          
 • MISIONES ZEPPELIN          
 • H2020 REWAISE          
 • HE CHEERS          
 • HE RESURGENCE        

Aguas industriais

Expandir

 Descrición 

Solucións para a optimización do tratamento específico de augas residuais industriais. Reutilización da auga tratada.

Procesos 

 • Depuración
 • Reutilización: ósmose inversa, oxidación avanzada

Productos 

Proxectos vinculados 

 • H2020 ULTIMATE           
 • LIFE INFUSION           
 • HE CHEERS           
 • HE RESURGENCE           

Desenvolvementos dixitais

Expandir

 Descrición 

Desenvolvementos dixitais e sistemas de apoio á decisión que optimizan o consumo enerxético e a xestión do ciclo da auga.

Procesos 

 • Sensores
 • Calidade
 • ETAP
 • Desalinización
 • Redes potables
 • Redes de saneamento
 • Operación EDAR
 • Deseño EDAR

Proxectos vinculados 

 • H2020 REWAISE             
 • LIFE RESEAU              
 • UMI AQUATIM              
 • HE D4RUNOFF              
 • HE NINFA