Vision estrategica

Visión estratéxica (Detalle abaixo)

Unha compañía única

Expandir

O obxectivo social de Aqualia é a obtención da auga, a súa adaptación ao consumo, a súa distribución e tratamento posterior, para finalmente devolvela á natureza en cantidade e calidade axeitadas, facendo un uso eficiente e sustentable dos recursos e materiais empregados en todo o proceso.

A estratexia de Aqualia está orientada cara ao cliente final, cunha especial atención á calidade do produto subministrado. Por iso, a compañía centra os seus esforzos en asegurar que a auga que chega ao usuario teña a máxima calidade, o que se garante a través das exhaustivas análises realizadas nos laboratorios da compañía.

Outro dos piares estratéxicos é a proximidade co cliente, para o que Aqualia puxo en marcha un sistema multicanle que proporciona unha total interactividade das canles de comunicación (presencial, telefónica e Internet).

Responsabilidade Social Corporativa

Expandir

A nosa visión

 • Garantir un comportamento íntegro, honesto e transparente
 • Estender os valores corporativos a toda a cadea de valor
 • Manter un diálogo activo e dar resposta aos grupos de interese

Aqualia entende a Responsabilidade Corporativa (RC) coma o desenrolo dun modelo de negocio que ademais de achegar valor á compañía e de garantir a necesaria rendibilidade e competitividade, contribúa de xeito activo ao progreso da sociedade, e xere a confianza e o respaldo entre os seus principais grupos de interese: Administracións Públicas, organizacións, medios de comunicación, usuarios, provedores, empregados e a sociedade en xeral.

A compañía toma como punto de partida para o despregue do seu modelo os principios de actuación do Grupo FCC ao que pertence: conexión cos cidadáns, desenrolo de servizos intelixentes e comportamento exemplar da compañía e todos os seus membros.

Innovación e proximidade ao cliente

Expandir

A nosa visión

 • Ofrecer o mellor servizo acorde ás necesidades dos cidadáns
 • Asegurar a máxima calidade da auga e do servizo prestado
 • Apostar pola transparencia na información ofrecida aos usuarios
 • Manter a aposta pola innovación e as novas tecnoloxías

As actuacións de Aqualia durante o ano 2015 estiveron orientadas cara ao cliente final, cunha especial atención á calidade das canles de comunicación.

A total interactividade destas canles (presencial, telefónica, internet) permite ao cliente decidir en todo momento por que canle quere comunicarse e ver atendidas as súas necesidades en tempo real.

Asemade, a empresa mantén un forte compromiso cos cidadáns para mellorar constantemente a calidade do servizo ofrecido, aplicando un control exhaustivo sobre todas as súas actividades e traballando na mellora da calidade da auga subministrada e no desenrolo de proxectos innovadores que supoñen avances no servizo e a sustentabilidade do mesmo.

 

Innovación: Xestión intelixente, Sustentabilidade, Calidade; Calidade da auga: Calidade certificada, Actuacions para a mellora do servizo, Compromiso coa calidade en toda a cadea de valor; Facturación e consumos: Factura transparente, Lectura de contadores a distancia, Contadores intelixentes; Atención ao cliente: Muticanles

As persoas: O noso maior valor

Expandir

A nosa visión

 • Fomentar o desenrolo do potencial humano
 • Fortalecer unha cultura que propicie as condicións axeitadas para mellorar o clima da organización baseado no respecto mutuo e no traballo en equipo
 • Asegurar o compromiso coa diversidade e coa igualdade de xénero
 • Garantir un entorno de traballo seguro e saudable

Aqualia desenrolou catro liñas de actuación principais na área de Recursos Humanos: o desenrolo profesional, a comunicación interna, a saúde laboral e a igualdade e diversidade.

Igualdade e diversidade: Rexeitamento á violencia de xénero; Apoio ao talento feminino, Plan de Igualdade; Desenrolo profesional: Apoio á Formación Profesional Dual, Apoio á insercón labal; Selección por competencias, Formación; Saúde laboral: Recoñecementos, Aplicación de xestión preventiva, Diminución do absentismo por continxencia profesional; Comunicación interna: Aqualia ONE, Flashes informativos, Newsletter "O teu Flash"

Xestión ambiental sustentable

Expandir

A nosa visión

 • Manter o compromiso polo coidado do medio ambiente e a loita contra o cambio climático
 • Apostar polo desenrolo sustentable cos medios para reducir o impacto ambiental
 • Xestionar eficientemente todos os recursos naturais e en especial a auga
 • Sensibilizar á sociedade sobre a importancia de facer un uso responsable da auga

Aqualia recoñece o valor económico, social e, sobre todo, ambiental da auga, o principal elemento da actividade da organización; por iso, un dos seus fins principais é que a xestión deste recurso se leve a cabo con especial coidado e respecto medioambiental para conseguir a sustentabilidade da entorna.

Para asegurar o cumprimento deste obxectivo, a compañía considera estratéxico implantar no seu traballo diario unhas boas prácticas ambientais, así como desenrolar actuacións orientadas á correcta xestión ambiental da súa actividade como son a compensación da Pegada de Carbono, o control do consumo enerxético e a difusión da importancia da Pegada Hídrica, entre outros.

Xestión ambiental axeitada: Pegada de carbono, Pegada Hídrica, Cumprimento Directiva Eficiencia enexética; Implicación co medio ambiente e a sociedade: Non queremos deixar pegada, Limpieza do estanque do Peix, Proxecto Europeo Life Memory

Ao servizo da sociedade

Expandir

A nosa visión

 • Integrar o compromiso social en todas as decisións da compañía
 • Contribuír ao desenrolo dos municipios onde se opera
 • Lograr que os cidadáns nos perciban como unha compañía que achega valor ao seu municipio
 • Implicar aos empregados nas causas sociais mediante a participación en actividades deportivas, culturais e formativas

Máis alá da xestión do ciclo integral da auga, Aqualia puxo en marcha durante 2015 accións orientadas a conectar coa poboación cuxo principal protagonista sexa o cidadán, achegando valor e respondendo ás necesidades da sociedade actual e adiantándose ás que serán as necesidades da sociedade do futuro.

Actividades que fomenten a sensibilización da poboación en xeral e dos máis mozos en particular, cuxo obxectivo é garantir a sustentabilidade deste recurso tan prezado. Asemade, a empresa centrouse no seu apoio ao deporte e aos colectivos máis vulnerables e necesitados.

Deporte: Organización, participación e difusión de eventos deportivos; Infancia e xuventude: Educación e concienciación; Acción social: Comprometidos coa sociedade; Universidade e cultura: Participación en foros e seminarios e colaboración con centros educativos e universitarios