Visión (decembro de 2023)

Impulsar un servizo Aqualia sostible na xestión integral da auga, promovendo solucións innovadoras que minimicen o impacto no medio ambiente e maximicen a calidade do servizo ás persoas, utilizando ferramentas avanzadas de xestión intelixente para obter resultados ecoeficientes que permitan avanzar na consecución dos ODS (ONU). Obxectivos de Desenvolvemento Sostible).

Contexto

O contexto de Aqualia, como o de todas as organizacións, está a cambiar. Como sociedade temos múltiples retos que afrontar, que nos empuxan a desenvolver unha economía, un sistema produtivo e un estilo de vida máis sostible.

A auga, un recurso vital, e o saneamento, un servizo crítico, son fundamentais no contexto cotián. Cando no século XXI debería consolidarse o acceso universal á auga, vemos este recurso esencial ameazado, hoxe máis que nunca. 

A correcta xestión do ciclo integral da auga condiciona moitos dos propósitos globais, xa que cada impacto ambiental ten necesariamente consecuencias sociais. Na nosa actividade, aprendemos que o desenvolvemento económico debe ter un enfoque humano, e para reencontrar o equilibrio e o benestar de todos é fundamental a innovación, en colaboración con outros. 

Estratexia

A innovación de Aqualia integra os obxectivos da compañía, apoiando un crecemento equilibrado dos seus servizos de xestión da auga con solucións innovadoras, respectuosas co medio ambiente, compatibles cos ámbitos sociais e financeiramente viables. 
Para estruturar as actividades de innovación establecéronse dúas áreas de traballo: 

 • ECOEFICIENCIA, seguindo os principios da economía circular cunha xestión eficiente dos recursos naturais e a recuperación de materias primas. 
 • SUSTENTABILIDADE, reducindo ao máximo o consumo de enerxía, evitando a contaminación nun medio social equitativo e protexendo o clima e a natureza. 

As principais liñas de actuación de Aqualia en I+D+i baséanse nos obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS) da ONU, para conseguir melloras continuas na xestión do ciclo integral da auga e garantir: 

 • A dispoñibilidade de servizos de saúde (ODS 3), auga (ODS 6) e enerxía (ODS 7) para todos
 • Infraestruturas modernas, resilientes e limpas (ODS 9), que protexen o clima (ODS 13)
 • Asentamentos e cidades inclusivos, seguros e sostibles (ODS 11), con riscos mínimos de desastres. 

A innovación no servizo de Aqualia céntrase nos procesos de captación, potabilización e desalinización e distribución de augas, así como na recollida e tratamento das augas residuais para permitir a súa reutilización e a valorización dos subprodutos, aumentando a eficiencia dos servizos para garantir:

 • Produción e consumo sostibles (ODS 12) 
 • Uso eficiente dos recursos naturais e xestión sostible dos ecosistemas (ODS 15)
 • A cooperación e asociación entre partes interesadas públicas ou privadas (ODS 17)

No desenvolvemento da súa actividade, Aqualia adáptase aos retos da sociedade actual (climático, tecnolóxico, dixital e social) con investigacións e desenvolvementos que: 

 • Se apoian na innovación aberta, recollendo estímulos externos e internos que contribúen ao desenvolvemento dos proxectos, desde a identificación de oportunidades ata a implementación dos resultados e a súa valoración.
 • Implican a todo o persoal da organización e as partes interesadas, facendo especial fincapé en persoas altamente especializadas e con dedicación exclusiva á innovación.
 • Intégranse en programas de apoio á I+D+i europeos, nacionais e rexionais, potenciando os proxectos de Aqualia, multiplicando o seu impacto e os activos da empresa.
 • Focalízanse nos resultados, mediante unha metodoloxía organizativa e un sistema de xestión para obter novos produtos e procesos, optimizando e protexendo o seu valor.

Para materializar esta estratexia, o departamento de Innovación e Tecnoloxía de Aqualia definiu a metodoloxía, prioridades e organización do traballo que se desenvolve nos seguintes apartados.

Implementación da innovación

Metodoloxía 7P

Para xestionar o traballo e optimizar os resultados, as actividades do departamento de Innovación e Tecnoloxía estrutúranse en etapas de traballo, que se retroalimentan de maneira dinámica. 

 1. Planificación (Sistema de xestión): A norma UNE 166 002 define os elementos fundamentais da actividade de I+D: Obxectivos, indicadores e procedementos.
 2. Pensamento (Creatividade e xeración de ideas): A creación de ideas está apoiada en fontes de coñecemento externas e internas, analizando e seleccionando as prioridades máis aliñadas coas necesidades dos clientes e da produción.
 3. Propostas (Seleccionar, priorizar, presentar): En función das necesidades e prioridades, determínanse as ideas a desenvolver en propostas, así como os mellores colaboradores e socios, en cooperación coas áreas de produción de Aqualia.
 4. Proxectos (Organizar, implementar, xustificar): Para ter éxito ao longo do tempo de acordo cos recursos previstos, os equipos de traballo e as entregas xestiónanse segundo os requisitos contractuais, implicando aos nosos socios no desenvolvemento de tecnoloxías e na implantación de demostracións.
 5. Produtos (Definir, desenvolver, optimizar, transferir): Para adaptar o resultado ao mercado e optimizar o seu retorno, os interesados implícanse dende o inicio na transferencia tecnolóxica do desenvolvemento.
 6. Propiedade (Descrición, protección, patentes, mantemento): Para explotar o resultado coas máximas garantías, protéxese o coñecemento xerado e a propiedade intelectual.
 7. Promoción (Marcas, identificación de mercados e canles de acceso) : Para facilitar a súa identificación, diferéncianse produtos con nomes atractivos, e búscase apoio externo para definir e cuantificar o mercado e introducir as solucións.

Organización do traballo

O departamento de Innovación e Tecnoloxía estrutúrase en dúas áreas técnicas, coincidentes cos aspectos clave para o desenvolvemento de tecnoloxías innovadoras, maximizando a eficiencia e fiabilidade do servizo continuo de augas (24 h/d e 365 d/ano) para garantir a máxima calidade en: 

 • Auga, logrando e superando en tempo real o cumprimento das normas nacionais e internacionais aplicables (ODS 6).
 • Servizos, mellorando a viabilidade técnica e económica, así como minimizando o impacto ambiental para superar as expectativas dos usuarios (ODS 3).
 • Recursos (auga de reutilización, nutrientes, bioenerxía, etc.), optimizando o valor dos materiais recuperados mediante o tratamento de augas.

Para garantir os estándares de calidade da auga e servizos asociados, utilízanse as ferramentas de xestión máis avanzadas, enfocadas á mellora da eficiencia da empresa, e ao cumprimento dos ODS no ciclo integral da auga, co fin de:

 • Mellorar a xestión integral dos recursos hídricos co desenvolvemento e implantación de tecnoloxías intelixentes que permitan unha mellor planificación e control dos procesos.
 • Aumentar a seguridade e a resiliencia das infraestruturas urbanas e comunitarias (ODS 11) con novas solucións que minimicen os impactos do crecemento demográfico e do cambio climático, e as consecuencias da contaminación ou das catástrofes naturais.
 • Proporcionar información sobre os servizos da auga de forma transparente e axeitada a todos os axentes implicados na súa xestión e utilización, para favorecer a súa colaboración no consumo responsable e a reutilización da auga e dos recursos (ODS 17).


Ademais do reto común de evitar e minimizar a pegada de carbono no ciclo integral da auga (ODS 13), cada unha das dúas áreas desenvolve accións innovadoras no entorno real do ciclo integral da auga. Pódense diferenciar estes obxectivos específicos e liñas de traballo para cada área:

Sostibilidade 

Obxectivos

 • Desenvolvemento de tecnoloxías punteiras que promovan a sustentabilidade da empresa, protexendo o medio ambiente e a biodiversidade (ODS 15).
 • Mellora da eficiencia enerxética nas solucións e servizos da empresa (ODS 7).
 • Valorización dos subprodutos do ciclo integral da auga (ODS 9).

Liñas de traballo

 • Depuración sostible e recuperación de recursos coa valorización de subprodutos do ciclo integral da auga (ODS 9): Desenvolvemento de tecnoloxías baseadas na natureza e/ou intensificadas para minimizar o consumo de enerxía e a produción de residuos, para a depuración descentralizada en pequenas e medianas aglomeracións ou a mellora das EDAR existentes. 
 • Reutilización e tratamentos avanzados, protexendo o medio ambiente e a biodiversidade (ODS 15): desenvolver solucións sostibles para a rexeneración e reutilización de augas residuais segundo o regulamento da UE 741/2020, integrar as exixencias da directiva UWWTD 91/271 revisada sobre tratamentos avanzados e adaptar as plantas á nova norma de potabilización 2020/2184.
 • Sostibilidade enerxética para obter enerxía asequible e non contaminante (ODS 7): Autosuficiencia enerxética e aproveitamento dos recursos, permitindo a produción de biometano, hidróxeno verde, fertilizantes ou bioplásticos.

Ecoeficiencia

Obxectivos

 • Desenvolver tecnoloxías avanzadas que optimicen o uso de recursos renovables (ODS 12).
 • Evitar a xeración de residuos nos procesos e prestacións da empresa (ODS 11)
 • Buscar solucións que permitan crecer en todos os mercados da auga de acordo cos requisitos de ecoeficiencia. (ODS 8).

Liñas de traballo

 • Potabilización e desalinización sostibles, evitando o consumo de enerxía e minimizando a produción de residuos, para promover a economía circular coa recuperación de materiais 
 • Economía circular, a través de biofábricas de depuración e valorización avanzada de residuos, coa xeración de novas cadeas de valor (auga, carbono, nutrientes e bioprodutos...).
 • Descarbonización, con produción e aproveitamento de fontes renovables e bioenerxía, optimización de procesos, redución da pegada de carbono.

Estas áreas están apoiadas pola actividade de Procesos e Patentes e por estas dúas áreas transversais:
Oficina de xestión

 • Xestión de proxectos: A execución de proxectos de I+D require unha planificación e control exhaustivos. Isto supón unha previsión de gastos, a súa xustificación técnica e económica, a elaboración de documentación, as comunicacións coa Administración correspondente, así como os acordos de colaboración, protección de resultados e a súa explotación.
 • Vixilancia tecnolóxica e propiedade intelectual: recompilación e avaliación da información de congresos e presentacións ás que asistan os integrantes do departamento, incluídos os informes de vixilancia. Xestión da tramitación das Patentes co apoio xurídico necesario.
 • Comunicación: supervisión das accións de comunicación internas e externas necesarias para a difusión dos proxectos, da man da Dirección de Comunicación.
 • Sistema de xestión: Cumprimento do actual sistema de xestión para garantir a certificación coa Norma UNE 166.002; ademais de establecer as medidas necesarias para garantir a súa mellora continua.

Infraestruturas

Proporciona a asistencia técnica necesaria para a execución dos proxectos. Intervén na planificación e seguimento da construción de pilotos, prototipos e demostracións, así como no desenvolvemento da enxeñaría de detalle. Selecciona e adquire equipos coa axuda do departamento de Compras. Encárgase da relación cos contratistas e supervisa e avalía a execución das obras.