Compromís amb la integritat, l'honestedat i la transparència

Hi ha dos mecanismes que fan efectiu el nostre compromís amb l'ètica i la integritat. El primer és el Códi Ètic i de Conducta, norma de major rang que estableix les pautes de conducta que han de seguir tots els membres de l'organització. L'altre és el Canal Ètic, a través del qual es denuncia qualsevol incompliment del Codi ètic.

Codi ètic i de conducta

El Codi Ètic i de Conducta, norma de major rang dins d'Aqualia, estableix les pautes de conducta que orienten l'actuació i el comportament dels nostres professionals en assumptes d'ordre ètic, social i ambiental. Té com a finalitat promoure que totes les persones vinculades a Aqualia es guiïn per pautes de comportament amb el més alt nivell d'exigència en el compromís del compliment de lleis, normatives, contractes, procediments i principis ètics.

Inclou qüestions relacionades, entre d'altres, amb la corrupció i el suborn, a més de tractar assumptes com els drets humans, el desenvolupament del capital humà, la seguretat i la salut en l'entorn laboral i el respecte al medi ambient. És aplicable a tots els països on operem i afecta tots els empleats, directius, proveïdors i contractistes que col·laboren amb Aqualia.

A més, el Codi Ètic i de Conducta potencia la cultura corporativa de l'organització, en la mesura que ha estat formulat amb el propòsit d'unificar i reforçar la seva identitat, cultura i pautes de conducta. El nostre Codi Ètic i de Conducta desenvolupa de forma pràctica els valors compartits a Aqualia, permet d'enfortir una cultura de compliment i dona suport a la creació de valor a llarg termini del nostre projecte.

Aquest Codi és de compliment obligat per a totes les persones vinculades a Aqualia, independentment de la modalitat contractual que determini la seva relació laboral, de la posició que ocupin o de l'àmbit geogràfic en què exerceixin la seva feina.

Accedeix al nostre Codi Ètic i de Conducta (PDF)
(castellà) (anglès)