Aigua potable

L'aigua potable per a consum humà i industrial és un ben cada vegada més preuat, incrementant-se la seva demanda en funció del desenvolupament demogràfic i industrial de la societat moderna. Les cada vegada més exigents normes sanitàries, unides a la degradació creixent dels recursos naturals (rius, llacs, aqüífers, mar, etc.), exigeixen a les empreses especialitzades conèixer el major nombre possible de processos i tecnologies a usar, per poder oferir als consumidors les màximes garanties en l'aigua de consum; en aqualia infraestructures utilitzem des dels processos més simples fins als més sofisticats, en funció del problema.

Les plantes de tractament d'aigua per a consum humà dissenyades i construïdes per Aqualia proveeixen en l'actualitat a més de 10 milions d'habitants.

Al llarg del temps hem utilitzat pràcticament tots els processos coneguts; així, en els tractaments físic-químics previs tenim decantadors de gravetat simples o en pisos, lamelares, de recirculació de fangs, mantell de fangs; en filtració tenim referències amb diversos tipus de filtres oberts o tancats i en desinfecció hem treballat amb diversos compostos de clor o rajos ultraviolat.

Entre les nostres últimes referències destaquem els treballs realitzats a Xina amb plantes de tractament com la de Lingzhuang 750.000 m3/dia i Jiexuan 500.000 m3/dia a la província de Tianjin.Entre les nostres últimes referències destaquem els treballs realitzats a Xina amb plantes de tractament com la de Lingzhuang 750.000 m3/dia i Jiexuan 500.000 m3/dia a la província de Tianjin.

Basant-nos en la nostra experiència, hem desenvolupat nostra pròpia tecnologia per a cada procés, incorporant detalls i millores fruit del coneixement de l'operació de les instal·lacions executades; en els últims anys, estem desenvolupant les línies de tractament de fangs d'algunes plantes de potables per permetre l'evacuació a abocador dels mateixos.

Reutilització

En els últims anys, bé sigui per iniciativa pública o privada, i especialment en zones on l'escassetat o mala qualitat de les aigües s'han convertit en un problema social, hem executat plantes de tractament d'aigües ja depurades amb tractaments biològics secundaris, a fi de millorar les seves característiques físiques i sobretot sanitàries.

Són les plantes conegudes com a "tractaments terciaris", utilitzades en reg de parcs, jardins o camps de golf, neteja de vials, recarrega d'aqüífers o per a recuperació de cabals ecològics en cursos fluvials degradats.

Per a això hem usat processos de decantació física per gravetat o flotació (amb ajuda de reactius quan ha estat necessari), filtració convencional en jaços de sorra i antracita, filtres d'anelles, desinfeccions combinades per rajos ultraviolat i clor, etc.

En aquells emplaçaments on hem trobat continguts inadmissibles en sals dissoltes que poguessin perjudicar greument als sòls agrícoles, hem realitzat tractaments terciaris amb ús de membranes.En aquells emplaçaments on hem trobat continguts inadmissibles en sals dissoltes que poguessin perjudicar greument als sòls agrícoles, hem realitzat tractaments terciaris amb ús de membranes.