Alta Contracte

ALTA CONTRACTES INDIVIDUALS HABITATGES

DOCUMENTACIÓ QUE EL CLIENT HA D’ENVIAR:

 • Fotocòpia de l’escriptura de propietat.
 • Si és llogat, fotocòpia del contracte de lloguer.
 • Fotocòpia DNI del titular.
 • Si no hi va el titular, haurà d’autoritzar per escrit a una altra persona i presentar aquesta també fotocòpia del seu DNI.
 • Butlletí de la instal·lació interior de fontaneria, realitzat per un fontaner autoritzat.
 • Fotocòpia de la cèdula d’habitabilitat en el cas d’habitatges.
 • Comunicació prèvia de primera ocupació del client a l’Ajuntament.
 • Nº de compte per domiciliar els rebuts.

ALTA CONTRACTES DE LOCALS, NAUS I OFICINES

DOCUMENTACIÓ QUE EL CLIENT HA D’ENVIAR

 • Fotocòpia de l’escriptura de propietat.
 • Si és llogat, fotocòpia del contracte de lloguer.
 • Fotocòpia DNI del titular o CIF d ela societat.
 • En cas de ser una empresa: autorització per escrit de la societat a la persona que signa el contracte, havent de presentar aquesta també fotocòpia del seu DNI (es pot substituir per l’escriptura de constitució de l’empresa on apareix el nomenament de l’administrador si es aquest qui signa, o per escriptura de poders).
 • Autorització per escrit de la societat a la persona que signa el contracte, havent de presentar aquesta també fotocòpia del seu DNI.
 • Butlletí de la instal·lació interior de fontaneria, realitzat per un fontaner autoritzat i segellat per la Delegació d’Indústria.
 • Fotocòpia de sol·licitud de llicència d’obertura d’activitat o certificat emès per l’Ajuntament.
 • Nº de compte per domiciliar els rebuts.