Canvi de titular

 

DOCUMENTACIÓ QUE EL CLIENT HAURÀ D’APORTAR

  • Fotocòpia de l’escriptura de propietat o contracte de lloguer.
  • Fotocòpia DNI del titular o del CIF si és una empresa.
  • Si no firma el titular, s’haurà d’autoritzar per escrit a una segona persona per que ho faci en el seu nom. Si es tracta d’una empresa, autorització per escrit de la societat a la persona que firma el contracte havent de presentar també fotocòpia del seu DNI.
  • Nº de compte bancari per domiciliar els rebuts.

REQUISITS

  • Que no existeixi deute pendent.
  • El nou titular està obligat al pagament del rebut en curs pendent d’emissió en el moment de la sol·licitud.