Abastament

Captacions

El municipi de la Bisbal del Penedès s’abasteix de:
Captacions pròpies: concretament dels pous Manyé, Masieta, Can Gordei i Priorat.


Potabilització

L’aigua que s’agafa de les captacions subterrànies és de bona qualitat i es fa un tractament amb hipoclorit sòdic per a ser consumida. Aquest tractament es realitza als diversos dipòsits del municipi.

 

Sistema de regulació de pressió

L’aigua es distribueix al llarg del municipi per gravetat i en algunes zones existeixen tres estacions de bombament, en concret a la urbanització del Priorat, a Can Gordei i Gosch.

Dipòsits

la Bisbal del Penedès disposa de 9 dipòsits que compleixen diferents funcions dins del subministrament i els quals són omplerts per la xarxa d’aigua provinents del sistema de captació.

 

Depósito Priorat Nou


Podem resumir el sistema d’emmagatzematge de l’aigua de la Bisbal del Penedès en la següent taula:

Dipòsits

Ubicació

Capacitat
(m3)

Dipòsit del Poble

Partida Sirerol s/n

200

Dipòsit Priorat I

C/Zamora

600

Dipòsit Priorat II

Camí del Bosc del Manyer

400

Dipòsit Masieta

C/ Roure

300

Dipòsit L'Esplai

C/Ramón Casas

640

Dipòsit Can Gordei 1

Camí de la Muga

1.000

Dipòsit Can Gordei 2

C/Fluvià

300

Dipòsit de La Miralba

C/Nenúfar

1.000

Dipòsit Priorat-Poble

Av. Priorat

3.000

 

ESTACIONS DE BOMBEIG D’AIGUA POTABLE

A continuació s’exposa una taula resum amb les estacions de bombeig d’aigua potable existents a la xarxa de la Bisbal del Penedès:

 

Denominació

Origen

Designació

Cabal nominal
(litres/segon)

Potència instal·lada (kW)

Grups d'elevació

Alçada manomètrica d'elevació (m)

EBAP Priorat

Dipòsit Priorat I

Dipòsit Priorat II

8

25

1

96

EBAP Can Gordei

Dipòsit C/Muga

Dipòsit C/Fluvià

4

6

1

72

Rebombament del Gosch

Aljub del Gosch

Aljub La Miralba

3

18

2

73

 

XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA EN ALTA

La xarxa de distribució d’aigua en alta del municipi de la Bisbal del Penedès correspon a aquelles canonades de diàmetre més gran que transporten l’aigua de les captacions subterrànies fins als dipòsits de subministrament. Aquesta xarxa té una extensió aproximada de 10,9 Kms:

 

Fins a dipòsit

Material

Diàmetre

Llargada (en km)

Pou Manyé a Dipòsit Poble

Fibrociment

150 mm

1,95

Pou Priorat a Dipòsit Priorat I

PVC

110 mm

0,50

Dip. Priorat I a Dipòsit Priorat II

PVC

90 mm

2,50

Pou Nou Can Gordei a Dipòsit Can Gordei I

PEAD

125 mm

1,00

Dipòsit Can Gordei I a EBAP Can Gordei

PEAD

110 mm

1,00

Dipòsit Can Gordei I a EBAP Can Gordei

PVC

110 mm

0,50

EBAP Can Gordei a Dipòsit Can Godei II

PVC

90 mm

1,20

Aljub El Gosch a Aljub Miralba

PEAD

75 mm

0,90

Pou Masieta a Dipòsit Masieta

PVC

75 mm

1,20

Pou Priorat-Poble a Dipòsit Nou Priorat

FOSA

125 mm

0,16

 

 

 

 

TOTAL

 

 

10, 9

 

 

Depósito Priorat Nou 2

 

XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA EN BAIXA

La xarxa de distribució en baixa de la Bisbal del Penedès està formada per les canonades que fan arribar l’aigua fins el client final. Normalment són de menor diàmetre que les canonades de transport.
La xarxa de distribució d’aigua està formada per aproximadament 69,5 quilòmetres de canonades de diversos materials i diàmetres.

 

De distribució

Material

Diàmetre

Llargada (en km)

Conduccions

Polietilè

32 mm

0,130

Conduccions

Polietilè

63 mm

0,400

Conduccions

Polietilè

90 mm

7,000

Conduccions

Polietilè

110 mm

2,650

Conduccions

Polietilè

125 mm

1,000

Conduccions

Polietilè

160 mm

1,560

Conduccions

Fibrociment

60 mm

2,420

Conduccions

Fibrociment

80 mm

0,490

Conduccions

Fibrociment

100 mm

0,190

Conduccions

Fibrociment

125 mm

0,530

Conduccions

PVC

50 mm

19,500

Conduccions

PVC

63 mm

20,500

Conduccions

PVC

75 mm

4,400

Conduccions

PVC

110 mm

4,300

Conduccions

PVC

125 mm

0,300

Conduccions

PVC

160 mm

2,500

Conduccions

FOSA

250 mm

0,230

Conduccions

FOSA

200 mm

1,345

 

 

 

 

TOTAL

 

 

69,445

 

SISTEMA DE TELECONTROL

En el municipi de la Bisbal del Penedès s’implantarà un sistema de telecontrol en el darrer trimestre de 2018 que permetrà conèixer instantàniament nombroses dades dels diferents elements de la xarxa d’abastament: nivells dels dipòsits, cloració, cabals, funcionament d’equips, pressions, etc. Aquest sistema permetrà visualitzar totes aquestes dades en el centre de control, així com activar els sistemes d’alarmes en cas que el sistema detecti que quelcom no funciona correctament.

 

pou priorat