Sanejament

La xarxa de sanejament està composta per canonades de diferents tipus i diàmetres.

Totes les canonades conflueixen en un col·lector general que condueix l’aigua residual a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR).

 

GESTIÓ DEL SISTEMA DE XARXES DE CLAVEGUERAM

El municipi de la Bisbal del Penedès disposa de la cartografia digitalitzada de les xarxes d’aigua i clavegueram, integrada dintre d’un sistema d’informació geogràfic (GIS), i associada a una base de dades amb tota la informació de les xarxes: diàmetres, longituds, materials, ubicació, cotes topogràfiques, etc..,

El manteniment realitzat és:

 

Correctiu

Consisteix en la reparació de les avaries que es produeixen en les xarxes de forma natural.

Les avaries en el sanejament donen lloc, en general, a l’obertura de grans rases, i en estar ubicades en la zona dels carrers implica que el treball sigui laboriós i fins i tot que es demori en el temps més del que desitjaríem.

 

Preventiu

Consisteix en la instal·lació i/o ampliació de xarxes que es troben en mal estat i que, tot i que es troben en servei, han arribat al final de la seva vida útil, amb una alta probabilitat de fallada. També consisteix en la neteja tant dels col·lectors, com els pous de registre i embornals que formen part de la xarxa de clavegueram.

 

Mitjans humans

La plantilla destinada a la gestió de les xarxes de sanejament compta amb els professionals necessaris per a la seva comesa.

El personal que integra la plantilla encarregada del manteniment de la xarxa de sanejament està formada per:

  • Cap de servei.
  • Operaris de xarxa, dedicats a les tasques de reparació i manteniment de xarxes. Persones encarregades de la neteja de clavegueram.
  • Servei de guàrdia per a atenció d’avaries les 24h del dia i els 365 dies de l’any.

 

Mitjans tècnics

Aqualia posa a la disposició del municipi de la Bisbal del Penedès tots els mitjans necessaris per oferir el millor servei per a la gestió de les xarxes d’abastament i clavegueram (càmeres d’inspecció del clavegueram, robots, fresadora, rehabilitació de canonades sense rasa, etc.).

 

Atenció a filtracions

 

Les filtracions suposen el treball més sensible del departament de xarxes, ja que es tracta d’incidències privades que es produeixen en les propietats dels ciutadans, i que moltes vegades és molt difícil determinar el seu origen, ja que acostumen a ser causades per les escomeses de sanejament de particulars, baixants, instal·lacions interiors de proveïment, calefacció, recollides de pluja, aigües subterrànies, etc.

L’antiguitat de les xarxes, així com els seus elements, és un factor determinant en el nombre d’incidències que afecten als habitatges dels ciutadans.