Lectures

  • La periodicitat de les lectures és bimensual. El dia de lectura depèn de la ruta de lectura.
  • En cas de no poder agafar la lectura del comptador per no poder accedir-hi, es deixa una targeta d’autolectura perquè el client apunti la lectura i ens la faci arribar, telefònicament a través del nostre servei d’aqualia contact, per correu o personalment.
  • La facturació és bimensual. La base de la facturació és la lectura dels comptadors. Quan no es disposa de lectura del comptador dintre del període facturat, es realitza una estimació de consum d’acord amb l’històric de consums del client.