Anàlisi de l'aigua

ANÀLISI DE L'AIGUA

Els paràmetres i tipus d’anàlisis que s’efectuen són els contemplats en la legislació vigent, annex I del RD 140/2.003 de 7 de febrer, en el qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

Els controls analítics que es realitzen són els següents:

  1. Anàlisis de control. A la sortida de l’ETAP o dipòsit de capçalera; a la sortida dels dipòsits de regulació i/o de distribució i en la xarxa de distribució.
  2. Anàlisis completes. Igual que en les anàlisis de control, es realitzen les anàlisis completes establerts per la legislació.
  3. Anàlisi de l’aigua bruta. Anàlisi de l’aigua bruta previ al seu tractament amb la finalitat de caracteritzar l’aigua de forma adequada per a optimitzar el tractament.
  4. Determinacions addicionals. El laboratori realitza assajos no reglamentaris, però d’interès, com són la determinació de certs compostos capaços de donar olor i sabor a l’aigua, determinacions de microcontaminants no regulats, etc.
  5. Anàlisis organolèptics. Són assajos realitzats "in situ" en els quals es determinen les característiques organolèptiques de l’aigua, segons estableix la reglamentació.

Totes les anàlisis realitzades en les diferents àrees del laboratori tenen implantat un sistema de control de qualitat, protegit per la certificació UNEIX-EN-ISO 9001:2000 i ISO 14000 que posseeix Aqualia.

A més, les dades relatives a la qualitat de l’aigua distribuïda i els resultats de les mostres analítiques efectuades, poden ser consultades a través del Sistema d'Informació Nacional d'Aigües de Consum -SINAC- del Ministeri de Sanitat i Consum.
 

analisis_agua